Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

32685/23.10.2014 - Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω ΟΠΣ- ΙΚΑ ως προς τα θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλά
1143797 – Τροποποίηση της Δ6Α 1058824 ΕΞ 08.04.2014 του Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄ − Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ε.Ε. της
31643/2267 23.10.2014 – Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμματος του Ε.Τ.Ε.Α. για το έτος 2014
29146/2075/23.10.2014 – Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμματος του κλάδου κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ για το έτος 2014
5025699 – Διεξαγωγή εκ των υστέρων ελέγχων για τη δασμολογητέα αξία
1233 – Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014
26/ΔΙΑΣΦ/Φ3/118/1407732/22.10.2014 – Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
1227 – Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων
1224 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
2/80762/ΔΠΓΚ/14.10.2014 – Κατανομή αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους αναφο
-
+
8