Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

Σημαντικά Άρθρα

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1063601 - Διανομή κοινωνικού μερίσματος
Α20/251/33/23.4.2014 - Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
1064276 - Αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθ. 15 του ν. 3091/2002, στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα
1081 - Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις
1113 - Κοινοποίηση διατάξεων της περ. 10 της υποπαρ. Β2, των περ. 1 και 2 της υποπαρ. Δ2 και της υποπαρ. Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στ
1094 -Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17.2.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 Ν. 4174/2013 για τον διορθ
1093 - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
1089 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1113/23.5.2013 «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος
5009751 - Κοινοποίηση της Δ19Α 5008008 ΕΞ 28.3.2014 περί τροποποίησης της Τ.6525 / 421 / Α0019/29.12.2000 « Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασίες λειτουργίας αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμά
9727/204/27.3.2014 – Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
-
+
8