Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Φ. 51010/οικ. 54495/694/29.1.2016 – Αναστολή ισχύος για έξι μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ
4/ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/221632/11.2.2016 – Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
1017 - Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου
3/ΔΙΕΣ/Φ120/7/189831/5.2.2016 – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
1021 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β'/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
1020 - Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού
1019 – Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακιν
1017972 – Κοινοποίηση της ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016 «Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Β 5026381ΕΞ16.12.2015 «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλε
1018 – Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β' 2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών
3657/Δ9.997/27.1.2016 – Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθ. 4 της 29502/85/1−9−2014 …«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25−2−2013 …, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων η
-
+
8