Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1154 – Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων
Σ81/50/21.10.2016 - Προσδιορισμός τοκοχρεολυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οι οποίες αναζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016
47404/Δ9.12407/17.10.2016 - Παράταση της προθεσμίας του άρθ. 4, στοιχ. γ), περ. 1.ii. της 29502/85/1.9.2014 … «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25.02.2013, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋπ
1150421 - Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1149/ 03-10-2016- Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1725/Β) - Μείωση ορίου αποδείξεων λιανικής πώλησης
Φ. 10043/30190/793/20.10.2016 - Χορήγηση εξόδων κηδείας μετά την ισχύ του ν.4387/2016
Φ. 80020/44112/Δ15.745/20.10.2016 – Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 35 Εφάπαξ παροχή» του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) στους ασφαλισμένους του Ν. 103/1975 (Α΄ 167)
Φ. 10043/30188/792/20.10.2016 – Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης
Φ. 10042/25013/667/20.10.2016 – Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Οκτωβρίου 2016 – Στην υπόθεση C‑24/15 «Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθεμένης αξίας – Έκτη οδηγία – Άρθρο 28γ, A, στοιχεία αʹ και δʹ
31489/1068/18.10.2016 – Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ετών 2016-2017
-
+
8