Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

1080 – Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς
1083 - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 117 του ν. 4387/12-5-2016 και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας
1086 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 54 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αναφέ
13/ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/6/905297/16.6.2016 – Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Βουλευτού και Νομάρχη
1093154 – Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του Ν. 4256/2014 και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία
1078 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών
17/Τ00/530/3/15.6.2016 – Ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ' εφαρμογή των
1077 – Τροποποίηση του άρθ. 3 της ΠΟΛ.1248/2011 βάσει του άρθ. 56 του Ν. 4389/2016, καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού
1091109 – Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε έσοδα από δραστηριότητες του Οργανισμού ΑΑ του Δήμου ΑΑΑ
Φ09/133/15.6.2016 – Εφαρμογή του Ν.4389/2016
-
+
8