ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηΠρωτοσέλιδα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 32685/23.10.2014 - Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω ΟΠΣ- ΙΚΑ ως προς τα θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του ΕΟΠΠΥ και χορήγησης εξόδων κηδείας : Εγγραφείτε για περισσότερα... 30/10/2014
2 31643/2267 23.10.2014 – Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμματος του Ε.Τ.Ε.Α. για το έτος 2014 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 27/10/2014
3 29146/2075/23.10.2014 – Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμματος του κλάδου κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ για το έτος 2014 : Εγγραφείτε για περισσότερα... 27/10/2014
4 ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 – Έκδοση του ν. 4275/2014 - «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» : Εγγραφείτε για περισσότερα... 24/10/2014
5 728/135191/24.10.2014 – Παραγωγική Λειτουργία Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του ΟΣΠΑ : Εγγραφείτε για περισσότερα... 24/10/2014
6 Φ. 10035/οικ.20244/2722/22.10.2014 – Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/10/2014
7 1143151 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 27-6-2014 απόφασης του Υφυπ. Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπ. Οικονομικών, για ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης ...) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 23/10/2014
8 36503/115/21.10.2014 - Παράταση της προθεσμίας της 29502/85/01-9-2014, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 5072/6/25.02.2013, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, .... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 22/10/2014
9 38581/16.10.2014 – Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής (άρθ. 2 § 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει), ... : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/10/2014
10 Υ9α/87340/16.10.2014 – Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013) : Εγγραφείτε για περισσότερα... 16/10/2014
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 95