Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Ε. 2142/15.7.2019 – Κοινοποίηση της Α.1232/25.06.2019 Υπ. Οικονομικών για την τροποποίηση της Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 00:00

 

Ε. 2142/15.7.2019 – Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1232/25.06.2019  (2634/Β'/28.06.2019) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθ. Α.1050/01.02.2019 (B'735) ΑΥΟ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ

Σχετ.: Η αριθμ.πρωτ.Ε.2074/13.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΚΦΩ46ΜΠ3Ζ-2Ξ1) εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση της αριθμ.Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2634/Β'/28.06.2019 (ΑΔΑ:6ΤΣΣ46ΜΠ3Ζ-16Λ), με την οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται το άρθρο 4 της αριθ. Α.1050/01.02.2019 (B'1735) υπουργικής απόφασης, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία του εφοδιασμού και διαχείρισης των ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας που χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας στα προϊόντα καπνού που διατίθενται με απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος της χώρας μας.

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης απόφασης, διαφοροποιείται η διαδικασία που αφορά την προμήθεια των ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας που εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη-μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας αφορολόγητων προϊόντων καπνού που παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού τρίτων χωρών ή άλλων κρατών-μελών, σε σχέση με αυτήν που εφαρμόζεται για τις ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών. Πιο συγκεκριμένα, ο εφοδιασμός των δικαιούμενων προσώπων με αφορολόγητες ένσημες ταινίες εξακολουθεί μεν να διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018/03.12.2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ωστόσο δε κατά την υποβολή του παραστατικού της ΑΔΕΤ, δεν υφίσταται η υποχρέωση της καταχώρησης του σήματος και του εθνικού κωδικού προϊόντος αλλά ούτε και απαιτείται κατάθεση εγγύησης, δεδομένου ότι τα προϊόντα, στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι συγκεκριμένες ταινίες, προορίζονται να διατεθούν στους καταναλωτές απαλλαγμένα από φορολογικές επιβαρύνσεις. Επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή της ΑΔΕΤ ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να λάβει από το αρμόδιο τελωνείο αριθμό GRN μηδενικής εγγύησης, τον οποίο οφείλει να καταχωρήσει στο σχετικό πεδίο.

Επιπρόσθετα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα στον εγκεκριμένο αποθηκευτή που διαθέτει τα προϊόντα με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, να εξουσιοδοτεί άλλον εγκεκριμένο αποθηκευτή που είναι εγκαταστημένος στη χώρα μας, προκειμένου να αναλαμβάνει για λογαριασμό του την προμήθεια και την εξαγωγή ή αποστολή σε άλλο Κ-Μ των ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας με σκοπό την επικόλλησή τους σε μονάδες συσκευασίας καπνικών προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η μεταξύ τους συμφωνία η οποία και γνωστοποιείται στα εμπλεκόμενα τελωνεία. Η παραλαβή των εν λόγω προϊόντων δύναται να πραγματοποιείται στην φορολογική αποθήκη του προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η προμήθεια των ενσήμων ταινιών.

Στην περίπτωση που επιλέγεται η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον η τελωνειακή αρχή διάθεσης ενσήμων ταινιών είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης που παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα, τα εμπλεκόμενα τελωνεία, για σκοπούς διενέργειας των απαιτούμενων διασταυρωτικών ελέγχων, οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση και εντός του πρώτου δεκαημέρου σχετικές καταστάσεις όπου θα εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, η τελωνειακή αρχή διάθεσης ενσήμων ταινιών θα αποστέλλει κατάσταση με τις υποβληθείσες κατά τον προηγούμενο μήνα Α.Δ.Ε.Τ. στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός, ο τύπος των ενσήμων ταινιών, το είδος του προϊόντος καθώς και τα στοιχεία του δικαιούμενου προσώπου. Ενώ η τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, θα αποστέλλει κατάσταση με τα e-ΔΕ παραλαβής που υποβλήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις ποσότητες και το είδος των παρεληφθέντων ανά Α.Δ.Ε.Τ. καθώς και την ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.

Τέλος, προς διευκόλυνση του έργου των τελωνειακών αρχών ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων στην εν λόγω απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις μη άφιξης όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν ή εξήχθησαν οι αφορολόγητες ένσημες ταινίες ή μη άφιξης όλων ή μέρους των ενσήμων ταινιών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (εντός πενταμήνου με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον μήνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις), δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων αλλά επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 119Α του ν.2960/2001. Από την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απώλειες των ενσήμων ταινιών οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.