Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Ε. 2153/7.8.2019 – Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατ. και της Μεσημ. Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ε. Κ.
Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019 00:00


Ε. 2153/7.8.2019 –  Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε.

Σχετ.: 1) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1177228 ΕΞ2018/29-11-2018 [Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Σώρευση μεταξύ της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και άλλων χωρών (2018/C407/05)]

2) Η αρ. πρωτ. Δ17Γ 5041417 ΕΞ2013/11-11-2013 «Παροχή οδηγιών επί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ)»

3) Η αρ. πρωτ. Δ17Γ 5032623 ΕΞ2012/16-08-2012 «Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ανακοίνωση των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ένωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 62 της εν λόγω Συμφωνίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 194/22-07-2019).

Ειδικότερα, από την 7η Φεβρουαρίου 2019 τίθεται προσωρινά σε εφαρμογή η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης των Κομορών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης είναι δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 111/24-04-2012). 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.