Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2935 της 12.12.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων...
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Επιτροπής της 4/10/2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει ...
3 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/63 της επιτροπής της 26/9/2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,...
4 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
5 Κανονισμός (EE) 2016/1905 της Επιτροπής της 22.9.2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002...
6 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικ
7 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ...
8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ
10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1093/2013 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 638/2004 (ΕΚ) και αριθ. 1982/2004 όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος Intrastat και τη συλλογή πληροφοριών Intrastat
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 7