Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
ΦΟΡΟΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008 03:00

 

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

 

Ο συντελεστής φορολόγησης της παραπάνω περίπτωσης είναι 20% επί του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση, όπως ορίζει η παράγραφος 1α περ. αα΄ του άρθρου 13 του ΚΦΕ (ΚΝ 2238-1994).

 

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της ωφέλειας (υπεραξίας) εφαρμόζονται στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της Πολ. 1053-1.4.2003.

 

Τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας

 

Ο τύπος υπολογισμού της ελάχιστης υπεραξίας είναι κατ’ αρχήν ο εξής:                       ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ =

 

              ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

 

 

 

1. Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης

 

Τώρα, η ελάχιστη αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως εξής:

 

                ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ= ΆΥΛΗ ΑΞΙΑ+ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ +ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

1.1. Τρόπος υπολογισμού της άυλης αξίας

 

Ο τύπος, για τον υπολογισμό της αυλής αξίας είναι:

 

          ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ α= R * (1-Un) / i

 

όπου R = Μ.Ο.Ε. –Ε.Α.Ε.- Τ.Ι.Κ.

 

Όπου επίσης το Μ.Ο.Ε. σημαίνει τον μέσο όρο των κατά δήλωση εισοδημάτων κάθε πηγής των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από την μεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.     

 

Το Ε.Α.Ε. είναι η ετήσια αμοιβή  που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπάλληλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

 

Και το Τ.Ι.Κ. όπου οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της μεταβίβασης.

 

n= το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος.

 

                                      Un= 1/ (1+i) n

 

η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το πιο πάνω μελλοντικό διάστημα (n) είναι ένα λεπτό του €.

 

i: το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

 

Το ποσό α, που προκύπτει σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους, αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις εξής πληροφορίες:

 

α) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 3 μέχρι 5, ο συντελεστής είναι 10%

 

β) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 5 μέχρι 10, ο συντελεστής είναι 20%

 

γ) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 10 μέχρι 15, ο συντελεστής είναι 30%  και

 

δ) αν τα έτη λειτουργίας είναι πάνω από 15, ο συντελεστής είναι 40%.

 

1.2 Τρόπος υπολογισμού της καθαρής θέσης

 

 

 

Ο τρόπος υπολογισμού της καθαρής θέσης είναι ο εξής:

 

             Κ.Θ.= Π+ ΑΠΘ= ΑΠ - ΥΠ  

 

όπου Κ.Θ. είναι η καθαρή θέση

 

          Π σημαίνει πάγια, η αναπόσβεστη αξία των παγίων, εκτός ακινήτων και αυτοκινήτων.

 

          ΑΠΘ τα αποθέματα και λαμβάνεται το 10% των αγορών της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης.

 

          ΑΠ οι απαιτήσεις και λαμβάνεται το 10% των πωλήσεων της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης

 

και     ΥΠ οι υποχρεώσεις και λαμβάνεται το 10% των αγορών της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης

 

 

 

2. Κόστος απόκτησης

 

Για το κόστος απόκτησης της ατομικής επιχείρησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησής της από τον μεταβιβάζοντα, το οποίο δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) € (άρθρο 3 Πολ. 1053-1.4.2003)

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.

 

2. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. : Πολ. 1003/8.1.2007 για το έτος 2007 ισχύουν τα εξής:

 

Το ποσοστό της ετήσιας αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα € (11.350) € για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

 

Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 3,53% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,511 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,5.

 

3. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αρ.πρ. 1053635/18.7.2005: «προκειμένου να προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης κ.λπ., η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ,  και έχει υπαχθεί στην διαδικασία περαίωσης των άρθρων 13-17 του Ν 3296/2004, θα ληφθούν υπόψη τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη από το οικ. έτος 2005, και μετά, είτε αυτά προκύπτουν από τα βιβλία είτε από την αρχική ή τη συμπληρωματική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση περαίωσης των άρθρων 13-17 του Ν 3296/2004. Σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη που προκύπτουν από την εμπρόθεσμη ή τις εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις περαίωσης οικ. έτους 2004, δεν συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό αυτό.

 

Παράδειγμα:

 

Έστω ατομική επιχείρηση με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΧΡΗΣΗ


ΚΕΡΔΗ ΔΗΛΩΣΗΣ


ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ


ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ


2002


     24.000,00 €


     24.000,00 €


2003


     26.000,00 €


     26.000,00 €


2004


     26.000,00 €


        32.000,00  €


     32.000,00 €


2005


     28.000,00 €


        27.000,00  €


     28.000,00 €


2006


     30.000,00 €


        29.000,00  €


     30.000,00 €


       ΣΥΝΟΛΟ


   140.000,00 €Η επιχείρηση λειτουργεί 13 χρόνια, το κόστος της ήταν σε €: 3.000,00 και ατά τη χρήση 2006 εμφάνισε τα εξής στοιχεία:

 

Πωλήσεις: 100.000,00

 

Αγορές: 60.000,00

 

Έξοδα: 10.000,00

 

Πάγια (αναπόσβεστη αξία) = 5.000,00

 

Ο υπολογισμός της υπεραξίας της παραπάνω επιχείρησης λόγω πώλησής της εντός του έτους 2007 έχει ως εξής:

 

1. Υπολογισμός άυλης αξίας

 

Μέσος όρος εισοδημάτων = 140.000,00/5 = 28.000,00

 

Ετήσια εμπορική αμοιβή = 11.450,00 € (εάν η επιχείρηση ήταν παροχής υπηρεσιών, το ποσό αυτό θα ήταν 11.450,00 x 1,30 = 14.000,00 €,  απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. πρωτ.: 1000137/3/Α0012/Πολ. 1003/8.1.2007).

 

Τόκοι ιδίων κεφαλαίων = 3.000,00 x 3,53% = 105,90

 

Άρα R = 28.000,00 – 11.450,00 – 105,90 = 16.444,10

 

α = R x (1- un) / I = 16.444,00 x 4,5 (Βλ. απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. πρωτ.: 10001137/Α0012/8.1.2007) = 73.998,45

 

Προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας = 73.998,45 x 1,30 = 96.197,99

 

2. Υπολογισμός καθαρής θέσης

 

Π +ΑΠΘ + ΑΠ – ΥΠ = 5.000,00 + (60.000,00 x 10%) + (100.000,00 x 10%) – (60.000,00 x 10%) = 15.000,00

 

3. Υπολογισμός ελάχιστης αξίας μεταβίβασης

 

                         Άυλη αξία + Καθαρή θέση = 111.197,99

 

4. Υπολογισμός ελάχιστης υπεραξίας

 

 

 

        ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ =

 

                           111.197,99 – 3.000,00 = 108.197,99 €

 

Εάν το τίμημα βάσει συμβολαίου δεν είναι μεγαλύτερο από τα 111.197,99 € ο φόρος θα είναι: 108.197,99 x 20% = 21.639,60 €