Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 4370 – Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις 08/03/2016
2 4314 – Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 23/12/2014
3 4310 - Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις 08/12/2014
4 4242 - Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις 05/03/2014
5 4209 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των ... 22/11/2013
6 4146 – Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις 18/04/2013
7 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» 22/02/2013
8 Σχέδιο νόμου – Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις 04/12/2012
9 4083 – Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων Ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011 02/10/2012
10 3912 - Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. 12/06/2011
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 > >>
Σελίδα 1 από 2