Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1324 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008 03:00

ΑΠ 1324/2008 Α1΄ Τμ.

Διατάξεις: άρθρα 69-80 ΚΝ 2190/1920, 2 [παρ. 1] Ν 2593/1998

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Συγχώνευση εταιριών. Έναρξη ισχύος της και υποκατάσταση απορροφούσας εταιρίας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης. Αοριστία δικογράφου αγωγής ως προς τη θεμελίωση της ενεργητικής νομιμοποίησης της απορροφούσας εταιρίας.

[...] Εξάλλου, με την παρ. 1 του δευτέρου άρθρου του Ν 2593/1998 «Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ ΑΕ) και των θυγατρικών της εταιριών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις» ορίστηκε ότι: η εταιρία «ΕΛΔΑ - Διεθνής Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία Πετρελαιοειδών ΑΕ» μπορεί να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την εταιρία «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρίας Πετρελαιοειδών» (ενάγουσα), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την διάταξη αυτή και ότι για τις συγχωνεύσεις που προβλέπει η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 80 του ΚΝ 2190/1920. Περαιτέρω με τις παρ. 8, 9, 10 και 11 περ. α΄ και β΄ της ως άνω διάταξης, μεταξύ άλλων ορίζονται ότι: «η σύμβαση συγχωνεύσεως (ως και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των εταιριών που αποφασίζουν τη συγχώνευση) περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (παρ. 8), ότι η συγχώνευση με επιμέλεια της απορροφούσας εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β ΚΝ 2190/1920 (ήτοι στην δημοσίευση ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, περί καταχωρίσεως της συγχωνεύσεως στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών) για κάθε μία από τις εταιρίες που συγχωνεύονται (παρ. 9), ότι οι κατά το άρθρο αυτό συγχωνεύσεις αρχίζουν να ισχύουν την ημέρα που ορίζεται στην σύμβαση συγχωνεύσεως (παρ. 10) και ότι από την έναρξη ισχύος της συγχωνεύσεως αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση η  απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούσας εταιρίας, η δε μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, και ότι η απορροφούμενη εταιρία παύει να υφίσταται (παρ. 1 περ. α και β)».

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την επισκόπηση κατ' άρθρο 561 παρ. 2 του ΚΠολΔ από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου του δικογράφου της ένδικης από 20.10.2003 (αρ. κατάθ. 9472/2003) αγωγής της η αναιρεσείουσα εταιρία ως ενάγουσα με την επωνυμία «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρίας Πετρελαιοειδών», προκειμένου να θεμελιώσει την νομιμοποίηση αυτής, ως φορέως των με την αγωγή ασκουμένων αξιώσεων κατά των αναιρεσίβλητων εναγομένων, ισχυρίστηκε ότι από 1.4.1998 υποκατέστησε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία  «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων», (που είχε συνάψει με τους εναγομένους την από 4 Ιουλίου 1995 έγγραφη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, στα πλαίσια λειτουργίας της οποίας γεννήθηκαν οι διαλαμβανόμενες στην αγωγή αξιώσεις, ως καθολική διάδοχος της τελευταίας) «βάσει του Ν 2593/1998 και των σχετικών πράξεων που έγιναν σε εκτέλεση αυτού».

Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή είναι αόριστη (ποιοτικής αοριστία) ως προς το στοιχείο της θεμελίωσης της ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας εταιρίας, ως καθολικής διαδόχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων», που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αφού δεν διαλαμβάνονται στο δικόγραφο της αγωγής: α) τα στοιχεία της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση της πιο πάνω εταιρίας  από την ενάγουσα (αριθμός αυτής και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου), β) δεν γίνεται μνεία εάν η αναφερόμενη ημεροχρονολογία της  1 Απριλίου 1998 συνιστά την κατά την ως άνω σύμβαση ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συγχώνευσης και, σε διαφορετική περίπτωση, δεν αναφέρεται ποια είναι η ημερομηνία που ορίστηκε στη σύμβαση συγχώνευσης για την έναρξη της ισχύος της συγχώνευσης, γ) δεν αναγράφεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ανακοίνωση για την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της πιο πάνω συγχώνευσης για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, με αναφορά στον αριθμό του οικείου ΦΕΚ.

Για το ορισμένο της ένδικης αγωγής δεν αρκεί μόνο η αναφορά σ' αυτής από την αναιρεσείουσα στο Ν 2593/1998 που προέβλεπε τη δυνατότητα συγχώνευσης της πιο πάνω εταιρίας και επιγραμματικά στις «σχετικές πράξεις που έγιναν σε εκτέλεση του ανωτέρου Νόμου», χωρίς περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των πράξεων αυτών κατά τα ανωτέρω. Η πιο πάνω ποιοτική  αοριστία δεν θεραπεύτηκε κατ' άρθρο 224 εδ. β΄ ΚΠολΔ με τις ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου προτάσεις της ενάγουσας εταιρίας, αφού κανένα από τα πιο πάνω στοιχεία δεν συμπληρώθηκε με αυτές. Εξ άλλου, η ίδια αοριστία ως προς τη νομιμοποίηση της αναιρεσείουσας αφορούσε και τις προσβαλλόμενες με την αγωγή της αξιώσεις της από συναλλαγές μετά την κατά την 1.4.1998 επικαλούμενη «υποκατάσταση» από αυτήν της αρχικά συμβληθείσας πιο πάνω εταιρίας και μέχρι την 1.4.1999, αφού για τις συναλλαγές αυτής, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, δεν μεσολάβησε η σύναψη νέου συμβατικού πλαισίου, αλλά συνεχίστηκε «καθ' υποκατάσταση» το αρχικό συμβατικό πλαίσιο, τόσο με την πρώτη αναιρεσίβλητη όσο και με τους λοιπούς αναιρεσιβλήτους ως εγγυητές. Επομένως, το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όχι παρά το νόμο κήρυξε απαράδεκτο ως αόριστο το δικόγραφο της αγωγής της αναιρεσείουσας, την οποία ύστερα από παραδοχή της έφεσης των αναιρεσίβλητων, αφού εξαφάνισε την εκκκληθείσα πρωτόδικη απόφαση, απέρριψε ως αόριστη, και επομένως, ο αντίστοιχος μοναδικός από το άρθρο 559 αριθμ. 14  του ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, κρίνεται αβάσιμος και απορριπτέος, όπως και η αναίρεση.