Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου Ημερομηνία
11 1141203 – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών 10/10/2011
12 1141203 – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών 10/10/2011
13 1146045 - Ενστάσεις των υπόχρεων κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 και σχέδιο έκθεσης απόψεων επί ασκηθείσας προσφυγής. 02/11/2011
14 1156477 - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 22/11/2011
15 1159129 – Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ. 17/11/2011
16 1173960 – Συμπλήρωση της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 21/12/2011
17 1177129 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» 29/12/2011
18 1177722 - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 21/05/2011
19 5006718– Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α') - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας 11/02/2011
20 5008261 – Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα της αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας 21/02/2011
 
<< < 2 > >>
Σελίδα 2 από 3