Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
Τίτλου Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος Άρθρου
21 Αιτιολογική έκθεση - σχέδιο νόμου των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Εθελοντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιή
22 Αιτιολογική έκθεση - σχέδιο νόμου – «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
23 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»
24 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
25 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
26 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ … της 4..2.2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ…
27 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπ. Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών, και Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
28 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις
29 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις
30 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου – Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
 
<< Έναρξη < 1 3 > >>
Σελίδα 3 από 4