Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1101057 - Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2005 00:00

1101057/1276/0006Δ/25.10.2005 - Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας τους νέους πίνακες αποδεκτών (Α΄ έως ΚΓ΄), για την κοινοποίηση των εγκυκλίων σας.

2. Οι πίνακες αποδεκτών έχουν καταρτιστεί από την Υπηρεσία μας, κατά ομάδες ομοειδών Υπηρεσιών ή φορέων παραληπτών και για την οριστική διαμόρφωσή τους έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές προτάσεις των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

3. Για την ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική χρήση των παραπάνω πινάκων, επισημαίνουμε ότι:

α). Ο συντάκτης της εγκυκλίου θα αναγράφει στον Πίνακα Διανομής αυτής, τον τίτλο του οικείου πίνακα αποδεκτών αντί των επιμέρους ομοειδών Υπηρεσιών ή φορέων παραληπτών του πίνακα αυτού. Π.χ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Αποδέκτες Πίνακα Α΄

2) ……………………..

3) ……………………..

β).- Σε περίπτωση, κατά την οποία η εγκύκλιος αποστέλλεται σε αποδέκτες, περισσοτέρων του ενός πινάκων αποδεκτών, αντί της αναλυτικής καταχώρισης στον Πίνακα Διανομής αυτής, των επί μέρους Πινάκων Αποδεκτών (Πίνακας Αποδεκτών Α΄, Πίνακας Αποδεκτών Β΄ κ.λπ.), θα αναγράφονται οι Πίνακες Αποδεκτών συγκεντρωτικά, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Αποδέκτες Πινάκων Α΄, Β΄ Γ΄……….

2) ……………………………………….

3) ……………………………………….

γ). Εφόσον σε κάποιον από τους πίνακες, που θα χρησιμοποιήσετε, περιλαμβάνονται και ένας ή ελάχιστος αριθμός αποδεκτών, στους οποίους δεν κρίνετε αναγκαίο να κοινοποιηθεί η εγκύκλιός σας (όπως για παράδειγμα από τον Πίνακα Β,΄ θέλετε να μη κοινοποιηθεί στον 2ο και 3ο παραλήπτη αυτού, δηλαδή στις 2

Κτηματικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα), ο σχετικός Πίνακας Αποδεκτών θα αναγραφεί στον Πίνακα Διανομής της εγκυκλίου, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Αποδέκτες Πίνακα Β΄, εκτός των αριθ. 2 και 3 αυτού

2) ……………………..

3)……………………….

δ). Όταν οι αποδέκτες ενός από τους παραπάνω Πίνακες είναι πολλοί και η εγκύκλιος πρέπει να κοινοποιηθεί σε έναν ή ελάχιστους από τους αποδέκτες αυτού, προτείνεται να γραφεί στον Πίνακα Διανομής ο συγκεκριμένος παραλήπτης που απευθύνεται η εγκύκλιος, αντί του τίτλου του πίνακα με τους εξαιρούμενους αποδέκτες αυτού.

ε). Η αναγραφή των συγκεκριμένων παραληπτών στους αποστελλόμενους ως άνω επιμέρους Πίνακες Αποδεκτών δεν περιορίζει ασφαλώς τον συντάκτη της εγκυκλίου να περιλάβει στον Πίνακα Διανομής αυτής και άλλους αποδέκτες που δεν αναφέρονται στους αποστελλόμενους Πίνακες. Στην περίπτωση αυτή, όμως, οι επιπλέον αποδέκτες της εγκυκλίου (Υπηρεσίες ή φορείς) θα καταχωρηθούν αναλυτικά (Επωνυμία, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας), ως αυτοτελείς αποδέκτες του Πίνακα Διανομής αυτής, μετά από τους Πίνακες Αποδεκτών. Π.χ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Αποδέκτες Πινάκων Α΄, Β΄ Γ΄……….

2) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 190 19 ΣΠΑΤΑ

3) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Πανεπιστημίου 57- 105 64 ΑΘΗΝΑ

στ). Όταν ο συντάκτης της εγκυκλίου κρίνει ότι, αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί σε μεγάλες ομάδες δημόσιων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες Αποδεκτών αλλά εποπτεύονται από κάποιο Υπουργείο ή Διοικητική Περιφέρεια ή άλλη Προϊστάμενη Διοικητική Αρχή, θα πρέπει η εγκύκλιος να κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση (Διοικητικού ή Προσωπικού ή Οργάνωσης, ανάλογα με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων τους) της υπερκείμενης Διοικητικής Αρχής ή φορέα αυτών, προκειμένου να ενημερώσει τους παραπάνω παραλήπτες. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται εντός παρενθέσεως, παραπλεύρως ή κάτω από τον παραπάνω αποδέκτη, η φράση: «με την παράκληση να κοινοποιηθεί…» και θα συμπληρώνεται ανάλογα, με τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα αυτού, στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η εγκύκλιος. Π. χ. όταν εγκύκλιος πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας, θα στέλνεται στο:

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)

Δ/νση Διοικητικού

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας).

Η ίδια ως άνω διαδικασία και τρόπος κοινοποίησης της εγκυκλίου θα ακολουθείται και για τις περιπτώσεις κοινοποίησης της εγκυκλίου σας σε μέλη συλλόγων, ενώσεων, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών φορέων. Η εγκύκλιος θα στέλνεται στον αρμόδιο επαγγελματικό ή συνδικαλιστικό φορέα και θα γράφεται παραπλεύρως ή κάτω απ’ αυτόν, μέσα σε παρένθεση η φράση (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη του). Π.χ.

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες, μέλη της) ή

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)

ζ).- Για λόγους μείωσης του κόστους έκδοσης των εγκυκλίων και ταχύτερης διεκπεραίωσής τους, οι συντάκτες αυτών δεν πρέπει να γενικεύουν τη χρήση των παραπάνω πινάκων αποδεκτών, αλλά να εξαιρούν απ’ αυτούς (κατά περίπτωση), όσους αποδέκτες δεν θεωρούν αναγκαίο να κοινοποιηθεί η εγκύκλιος.

4.- Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας για το παραπάνω θέμα, επισημαίνουμε, επίσης, ότι:

i).- Η περίπτωση «1. Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία» των Αποδεκτών Πίνακα Α΄, περιλαμβάνει όλες τις Δ/νσεις, οι οποίες ανήκουν στις Γεν. Δ/νσεις Διοικ. Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Δημ. Περιουσίας και Εθν. Κληροδοτημάτων, Οικον. Επιθ/σης, Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., ΚΕ.ΠΥ.Ο, Γ.Χ.Κ., τις Δ/νσεις της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε), τις Δ/νσεις, που ανήκουν στις Γεν. Δ/νσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού, Μισθών & Συντάξεων, Διοίκησης), καθώς και τα αυτοτελή Τμήματα και γραφεία των Υπηρεσιών αυτών.

ii).- Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και κατά συνέπεια περιλαμβάνεται στην περίπτωση «7. Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών» των Αποδεκτών Πίνακα ΣΤ΄.

iii).- Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο κοινοποίησης των εγγράφων που καταρτίζουν οι δημόσιες Υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (σελ. 44-45 αυτού), ο οποίος έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και φωτοαντίγραφο των σχετικών σελίδων του σας επισυνάπτουμε, για διευκόλυνσή σας.

5.- Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση αυτής ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους, καθώς και να δοθεί σε αυτούς ένα αντίγραφό της, για διευκόλυνση του έργου τους.