Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Ε.Δ.Δ.Μ.Χ.Α.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 1 - Μεταβολές σε Υφιστάμενες Υποχρεώσεις Παροπλισμού, Αποκατάστασης και Συναφείς Υποχρεώσεις
2 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 2 - Μετοχές Μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές Οντότητες και Παρεμφερή Μέσα
3 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 - Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση
4 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 5 - Δικαιώματα Συμμετοχών σε Ταμεία Παροπλισμού, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης Παραπομπές
5 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 6 - Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμμετοχή σε Συγκεκριμένη Αγορά—Απόβλητα Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
6 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 7 - Εφαρμογή της Προσέγγισης της Επανα διατύπωσης βάσει του Δ.Λ.Π. 29 Χρηματοοικονομική αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες
7 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 8 - Πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 2
8 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 9 - Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων
9 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 10 - Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά και Απομείωση
10 Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 - Δ.Π.Χ.Α. 2—Συναλλαγές Ομίλου και Ιδίων Μετοχών
11 Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 13 - Προγράμματα πιστότητας πελατών
12 Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 18 - Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες