Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Οι λόγοι έκδοσης του ΔΠΧΠ : Εγγραφείτε για περισσότερα...
2 ΔΠΧΠ 1 - Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης : Εγγραφείτε για περισσότερα...
3 ΔΠΧΠ 2 - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών : Εγγραφείτε για περισσότερα...
4 ΔΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων : Εγγραφείτε για περισσότερα...
5 ΔΠΧΑ 4 - Ασφαλιστήρια Συμβόλαια : Εγγραφείτε για περισσότερα...
6 ΔΠΧΑ 5 – Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες : Εγγραφείτε για περισσότερα...
7 ΔΠΧΑ 6 – Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων : Εγγραφείτε για περισσότερα...
8 ΔΠΧΠ 7 – Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις : Εγγραφείτε για περισσότερα...
9 ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί τομείς : Εγγραφείτε για περισσότερα...