Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1414 – Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 1984 00:00

1414 – Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 10 A΄/2.2.1984)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής, ψηφισθέντα νόμον:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στους εργαζομένους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σε όσους ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα.

Άρθρο 2

Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελµατική κατάρτιση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση:

α) στην πρόσβαση, στο περιεχόµενο και στην εφαρµογή προγραμμάτων ή συστηµάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελµατικής κατάρτισης μαθητείας, μετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης, εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλματος, λαϊκής επιµόρφωσης, ενηµέρωσης και πληροφόρησης των εργαζοµένων ή των οικογενειών τους και γενικά προγραμμάτων, που συντελούν στην πνευματική, οικονοµική και κοινωνική τους εξέλιξη και ανάπτυξη και

β) στη συμμετοχή σε εξετάσεις και στον καθορισμό των προϋποθέσεων απόκτησης ή απονομής διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων σπουδών, καθώς και στη χορήγηση υποτροφιών και εκπαιδευτικών αδειών ή στην παροχή άλλων σπουδαστικών ευεργετημάτων.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στην απασχόληση

1. Η πρόσβαση σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες κάθε απασχόλησης γίνεται αδιακρίτως φύλου και οικογενειακής κατάστασης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, στις δημοσιεύσεις, αγγελίες, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισμούς, που αφορούν επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, την παροχή εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ή τη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών, απαγορεύεται να γίνεται αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή να χρησιμοποιούνται κριτήρια και στοιχεία που έστω και έµµεσα καταλήγουν σε διάκριση των φύλων.

3. Ο εργοδότης δεν µπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης.

Σε εργασίες όπου για την πρόσληψη είναι αναγκαία η προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνεται χωρίς την ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η προσκόµιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται µετά τη λήξη της λοχείας

Άρθρο 4

Αµοιβή εργαζοµένων

1. Άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία.

2. Ως αµοιβή νοείται ο μισθός και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµα ή σε είδος, ως αντάλλαγµα της προσφερόμενης εργασίας.

3. Η κατάταξη των επαγγελμάτων για τον καθορισμό των αµοιβών πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες και να εφαρµόζεται χωρίς διακρίσεις φύλου.

4. Δικαιούχος των επιδομάτων γάμου είναι η οικογένεια και των επιδομάτων παιδιών τα παιδιά.

5. Τα επιδόµατα γάμου και παιδιών που καθιερώνονται για πρώτη φορά ή επαναρυθμίζονται χορηγούνται στο εξής στο ακέραιο σε κάθε εργαζόμενο σύζυγο ή γονέα ανεξαρτήτως φύλου.

Άρθρο 5

Όροι εργασίας και επαγγελµατική εξέλιξη

1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο του εργαζομένου, όσον αφορά τους όρους, τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελµατική του εξέλιξη και σταδιοδρομία.

2. Η υπερωριακή απασχόληση των εργαζοµένων και η απασχόληση τους κατά τις Κυριακές και αργίες γίνεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τα δύο φύλα.

Άρθρο 6

Απαγόρευση καταγγελίας

Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας και α) για λόγους που αναφέρονται στο φύλο και β) όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη εξαιτίας δικαστικής ή άλλης ενέργειας του εργαζομένου, που έχει ως σκοπό την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 7

Πληροφόρηση των εργαζοµένων

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωµα να ενημερώνουν τους εργαζόµενους για το περιεχόµενο του νόµου αυτού και τα µέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση του και για την εξασφάλιση της αρχής της ισότητας αµοιβής και ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων.

2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ενημέρωση αυτή που γίνεται ή εγγράφως σε πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται στην επιχείρηση ή προφορικά ή µε διανοµή εντύπων στους χώρους εργασίας, εκτός του χρόνου απασχόλησης ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο.

3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας υποχρεούνται να παρέχουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργαζομένους ατομικά, κάθε πληροφορία και στοιχείο που αναφέρεται στα θέµατα που ρυθμίζονται µε το νόµο αυτόν.

Άρθρο 8

Σύσταση υπηρεσιών ισότητας των φυλών

Ι, Στη διεύθυνση Όρων Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας συνιστάται «Τμήμα Ισότητας των Φύλων».

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει:

α) η συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδοµένων για τη θέση της εργαζόµενης γυναίκας στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της εφαρµογής ειδικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα και την εξάλειψη των ανισοτήτων στις εργασιακές σχέσεις.

β) η ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζοµένων, των συνδικαλιστικών και των γυναικείων οργανώσεων, σχετικά µε τα µέτρα που λαμβάνονται για την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις,

γ) η συνεργασία µε το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων του άρθρου 6 του Ν. 1288/1982 (ΕΚ 120/Α') καθώς και η επεξεργασία σχεδίων νόµων και διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στην ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις.

2. Σε όλες τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (∆/νσεις, Τμήματα και Γραφεία) συνιστάται, Γραφείο Ισότητας των Φύλων,

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει:

α) η παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων του νόµου αυτού, η επισήμανση διακρίσεων και η άµεση ενημέρωση του τμήματος ισότητας των φύλων της προηγούµενης παραγράφου,

β) η συνεργασία και ενημέρωση των κατά τόπους νομαρχιακών επιτροπών ισότητας και

γ) η κατάρτιση και υποβολή, κατά τους µήνες Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους, έκθεσης στην οποία αναφέρεται η δραστηριότητα του κατά το προηγούμενο εξάμηνο, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρµογή των σχετικών µε την ισότητα των φύλων διατάξεων και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.

Άρθρο 9

Σύσταση τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας

1. Συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, ειδικό Τµήµα «Ισότητας των Φύλων». Το Τµήµα απαρτίζεται: α) από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ως Πρόεδρο,

β) από ένα µέλος του Συµβουλίου Ισότητας των Δύο Φύλων του άρθρου 6 του Ν. 1288/1982,

γ) από έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,

δ) από έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων και

ε) από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών.

Εισηγητής είναι ο κατά περίπτωση αρµόδιος υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.

Τα µέλη του τμήματος, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Τα τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη είναι γυναίκες.

2. Η λειτουργία του τμήματος, η απαρτία και η θητεία των µελών διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

3. Το Τµήµα γνωμοδοτεί για σχέδια νόµων, διοικητικών πράξεων και γενικά για θέµατα που αναφέρονται στην ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, εφόσον παραπέμπονται σ' αυτό από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Αρθρο 10

Ε ιδικές ρυθµίσεις

1. Δεν θίγονται µε το νόµο αυτόν:

α) ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγμάτων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέµατα προστασίας της εγκυµοσύνης και της µητρότητας και

β) διατάξεις που θεσπίζουν απαγόρευση απασχόλησης προσώπων του ενός φύλου σε ορισμένες επαγγελµατικές δραστηριότητες ή απαγόρευση επαγγελµατικής τους κατάρτισης για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον το φύλο συνιστά παράγοντα αποφασιστικής σημασίας.

2. Δεν αποτελούν διάκριση, ούτε θίγονται µέτρα που λαμβάνονται υπέρ του ενός µόνο φύλου, όταν συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανισότητας και στην αποκατάσταση της ισότητας ευκαιριών.

3. Τέτοια µέτρα είναι ιδίως προγράμματα επαγγελµατικής κατάρτισης, κίνητρα για την απασχόληση σε επαγγελματικούς τομείς, όπου η εκπροσώπηση του ενός φύλου είναι μικρή και ειδική μέριμνα για πρόσωπα µε ιδιαίτερες οικογενειακές υποχρεώσεις.

4. Η ειδική αναφορά του ενός µόνο φύλου σε διαφημίσεις, αγγελίες και προκηρύξεις δεν συνιστά διάκριση σε βάρος του άλλου φύλου, όταν είναι αναγκαία επειδή η εργασία και το αποτέλεσµα της µόνο από το φύλο αυτό µπορούν να παρασχεθούν.

Άρθρο 11

Τροποποιημένες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού αντικαθίστανται οι παρακάτω διατάξεις:

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 του Β.∆/τος της 14/26.8.1913 (ΦΕΚ 165/Α')ως εξής:

«Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσώπων κάτω του 18ου έτους για τον καθαρισμό και λίπανση αξόνων των κινητήρων, των μηχανισμών μετάδοσης της κινητήριας δύναμης και μηχανημάτων, ενόσω βρίσκονται σε κίνηση, καθώς επίσης και στους ατμοκρουνούς των εργοστασίων».

2. Η εισαγωγική φράση του άρθρου 36 του Β.∆/τος της 14/26.8.1913 ως εξής:

«Θεωρούνται κατά το άρθρο 17 του Ν. ΔΚΘ', επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα προσώπων κάτω των 16 ετών, οι εργασίες των εξής βιομηχανικών κλάδων και απαγορεύεται η απασχόληση τους σε τέτοιες επικίνδυνες εργασίες, δηλ.:».

3. Η εισαγωγή φράση του άρθρου 37 του Β.∆/τος της 14/76.8.1913 ως εξής:

«Θεωρούνται κατά το άρθρο 17 του Ν. ΔΚΘ', επικίνδυνες για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα προσώπων κάτω των 16 ετών και απαγορεύονται οι εξής ει-δικές εργασίες στις ακόλουθες βιομηχανίες:».

4. Το άρθρο 21 του Β.∆/τος της 16.3.1923 (ΦΕΚ 91/Α) ως εξής:

Άρθρο 21

Οι χειριζόμενοι τα μηχανήματα εξετάζονται προηγουμένως από τον μηχανοδηγό, ο οποίος οφείλει να πεισθεί ότι είναι ικανοί για την εργασία αυτή. Σε, κανένα δεν επιτρέπεται να αναμιγνύεται σε εργασία ξένη προς την ειδικότητα του. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής αποβάλλονται από την εργασία».

5. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου µόνου του Π.∆/τος της 18/23.12.1926 (ΦΕΚ 437/Α') ως εξής:

«Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση προσώπων κάτω του 15ου έτους στην επεξεργασία καπνού. Η απαγόρευση αυτή αφορά την εργασία του ανοίγματος των δεμάτων και διαλογής των φύλλων, της ζύμωσης και καθάρισης των σωρών που έχουν ζυμωθεί, της αποξήρανσης σε κλειστά µέρη καθώς και την εργασία στη βιομηχανία του καπνού, της κοπής και συσκευασίας και της κατασκευής σιγαρέτων».

6. Το άρθρο µόνο του Π.∆/τος της 11/17.10.1932 ΦΕΚ 371/Α') ως εξής:

«Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στα ορειχαλκουργία προσώπων κάτω του 18ου έτους».

7. Το άρθρο 4 του Β.∆/τος της 10.9.1937 (ΦΕΚ 450/Α') ως εξής:

Άρθρο 4

«Απαγορεύεται η απασχόληση προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών σε μηχανήματα κατεργασίας ξύλου».

8. Η περίπτωση 3 του άρθρου 11 του Α.Ν. 1204/1938 (ΦΕΚ 177/Α') ως εξής:

«3. Να µην προσλαμβάνουν στις εργασίες τους πρόσωπα κάτω των 18 ετών.

Στους κάτω των 18 ετών μισθωτούς απαγορεύεται και η ανάθεση της σάρωσης και γενικά της καθαριότητας των εργαστηρίων και των τόπων εργασίας.

Σε όλη τη διάρκεια της σάρωσης οι καθαριστές πρέπει να φορούν αναπνευστικές προσωπίδες.

Πρόσωπα κάτω των 18 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος, µπορεί να προσλαμβάνονται µόνο ως μαθητευόμενοι για επαγγελµατική εκπαίδευση και να απασχολούνται στην παρασκευή και χρήση μολυβδούχων χρωμάτων µέχρι τέσσερις ώρες την ηµέρα».

9. Το άρθρο 15 του Β.∆/τος 464/1968 (ΦΕΚ 153/Α') ως εξής:

«Αρθρο 15

Απαγορεύεται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών η είσοδος σε στοιχειοθετήρια, στερεοτυπεία, λινοτυπικές μηχανές, χυτήρια μονοτυπίας και τσιγκογραφεία».

10. Το άρθρο 22 του Β.∆/τος 590/1968 (ΦΕΚ 199/Α') ως εξής:

«Αρθρο 22

Απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου ως εργάτες ή μαθητευόμενοι πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή που θηλάζουν».

11. Το εδάφιο εε της παραγράφου α του άρθρου 1 του Ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α') ως εξής:

«εε. Χορήγηση δώρου για τη σύσταση της οικογένειας.

Αν και οι δύο σύζυγοι εργάζονται, το δώρο καταβάλλεται σε εκείνον που ορίζεται µε κοινή δήλωση τους και, αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, σε εκείνον που έχει τις μικρότερες αποδοχές.

Το δώρο αυτό καταβάλλεται και στο γονέα που απέκτησε παιδί χωρίς γάμο, εφόσον έχει την επιµέλεια του».

12: Το εδάφιο β του άρθρου 5 του Ν. 678/1977 ως εξής:

«β) Τους δικαιούχους, το ύψος, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χορήγησης του δώρου, για τη σύσταση της οικογένειας, του βοηθήµατος για το πρώτο παιδί και των βραβείων».

Αρθρο 12

Κυρώσεις

1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του νόµου αυτού τιμωρείται µε πρόστιµο από 20.000 δρχ. έως 300.000 δρχ. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογημένη πράξη του αρµόδιου επιθεωρητή εργασίας και εισπράττεται υπέρ της Εργατικής Εστίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Δεν θίγονται οι ισχύουσες ποινικές διατάξεις που προβλέπονται σε άλλους νόμους.

2. Ο εργοδότης στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιµο δικαιούται να προσφύγει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Αρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Αν και οι δύο σύζυγοι ή γονείς εργάζονται, τα επιδόµατα γάμου και παιδιών, που προβλέπονται κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, καταβάλλονται σε εκείνον που υποδεικνύεται µε κοινή δήλωση τους προς τον εργοδότη που επιλέγουν.

Αν οι σύζυγοι ή γονείς δεν συμφωνούν ή αδυνατούν να υποβάλουν την παραπάνω κοινή δήλωση, ο κάθε εργοδότης καταβάλλει το 50% του προβλεπόμενου επιδόµατος γάμου ή παιδιών στο σύζυγο ή γονέα που απασχολεί.

Το επίδοµα παιδιών καταβάλλεται ολόκληρο στον εργαζόμενο γονέα, εφόσον ο άλλος δεν εργάζεται ή εργάζεται και δεν παίρνει επίδοµα ή δεν συνταξιοδοτείται ή δεν ζει ή έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.

Αν η επιµέλεια των παιδιών έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση σε τρίτο πρόσωπο, το επίδοµα παιδιών καταβάλλεται ολόκληρο στον ένα από τους γονείς, εφόσον υπάρχει κοινή συµφωνία µεταξύ τους και κατά 50% στον καθένα απ' αυτούς, εφόσον δεν υπάρχει συµφωνία.

Οι γονείς οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που εισέπραξαν σε αυτόν που έχει την επιµέλεια των παιδιών.

2. Δεν θίγονται διατάξεις νόµων, κανονισμών, συλλογικών συµβάσεων, αποφάσεων, διαιτησίας, υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. που προβλέπουν την καταβολή των πιο πάνω επιδομάτων και στους δύο εργαζόµενους συζύγους ή γονείς.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις χορήγησης επιδόµατος παιδιών από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Άρθρο 14

Εφαρµογή προγραμμάτων επαγγελµατικής κατάρτισης

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) µπορεί να εκτελεί προγράμματα επαγγελµατικής κατάρτισης στις οικοδομικές και συναφείς ειδικότητες για άνδρες και γυναίκες µε τη συνδροµή του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ∆) ως προς το εκπαιδευτικό µέρος και µε κάλυψη από τον ΟΕΚ των σχετικών δαπανών.

Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται σε εργοτάξια είτε του ΟΕΚ είτε αναδόχων έργων του.

2. Στους εκπαιδευόμενους σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο κατα-βάλλεται από τον ΟΕΚ εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε μέρα κατάρτισης.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΕΚ και του ΟΑΕ∆, καθορίζονται ο τύπος και η διάρκεια των παραπάνω προγραμμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου α\πού.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόµατος, ως και τα δικαιολογητικά των δαπανών εκτέλεσης των προγραμμάτων.

Άρθρο 15

Τελικές διατάξεις

Διατάξεις νόµων, διαταγμάτων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών ή υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, όροι ατοµικών συµβάσεων καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφ' όσον είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, καταργούνται.

Άρθρο 16

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1984