Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
24136/1257/18.7.2013 – Διευκρινίσεις σχετικά με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013 14:31

24136/1257/18.7.2013 – Διευκρινίσεις σχετικά με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας αρ. πρωτ. οικ. 21309/1059/28-6-2013

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 συμπεριλήφθησαν, ως υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς της παρ. 2β του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες.

Στη συνέχεια, με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013, συμπεριλήφθησαν ως υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές επιχειρήσεις των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, από τότε που ίσχυε η διάταξη.

Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011, εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Φ.Ε.Κ. 197/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 165/Α) και την παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Συνεπώς, οι Τράπεζες και οι θυγατρικές αυτών ή οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, εφόσον καταβάλλουν την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας που προβλέπεται στις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εξαιρούνται από την εισφορά της διάταξης της παρ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011, με την οποία καθιερώθηκε ειδική εισφορά σε ποσοστό 1% υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ..