Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
50994/Δ1/17543/8.11.2018 – Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 00:00

50994/Δ1/17543/8.11.2018 – Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), 

β) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, 

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), 

δ) του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30), 

ε) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-03-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33) - ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή» (ΑΔΑ ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ). 
  2. Το αριθμ. Φ.3/3/4725/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
  3. Το αριθμ. 558/Ζ2/24-09-2018 έγγραφο του ΟΠΕΚΑ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ, 

Αποφασίζουμε: 

Τη σύσταση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για το τακτικό και ιδιωτικού δικαίου διοικητικό προσωπικό, η οποία αποτελείται από: 

  1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Φορέα. 
  2. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Φορέα. 
  3. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Φορέα ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Φορέα. 

Για την επιλογή των μελών που προέρχονται από άλλο Υπουργείο ή φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

Α. δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. 

Β. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού. 

  1. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου. 
  2. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του. 

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.