Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
827963/29.6.2018 – Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας
Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 10:24

827963/29.6.2018 – Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΣΧΕΤ: Άρθρο 39 του Ν. 4546/2018.(φεκ. 101 τ.Α' /12-06-2018)

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την εγκύκλιο 20/26-04-2018 είχαν δοθεί οδηγίες για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας και μεταξύ άλλων στη σελ.4 παρ.5.β αναφέρεται:

β) «Ασφαλισμένοι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση λγ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α' 80), δικαιούνται παροχές ασθένειας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης και νόμιμης διαμονής.»

Συγκεκριμένα ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου τρίτης χώρας θεωρούνται ρητά (ν.4251/2014 άρθρο 1 παρ.λγ):

  1. Ο έτερος των συζύγων εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  2. Τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα , συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί.

Σας γνωρίζουμε ότι με νέα νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 39 του Ν. 4546/2018 προστέθηκε στην περίπτωση ε' του άρθρου 6 του ν.4251/2014 νέο εδάφιο ως εξής:

Τα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλικίωση τους συνεχίζουν να ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη ως έμμεσα μέλη, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα του γονέα, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία για υγειονομική περίθαλψη που ισχύει για τους ημεδαπούς και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Συνεπώς από την ημερομηνία δημοσίευσης (12-06-2018) της αναφερόμενης σχετικής διάταξης νόμου ισχύουν όσα προαναφέρονται υπογραμμισμένα.