Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Δ11/οικ.29664/1226/4.7.2019 – Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην ΠΟΑΥΣ, για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2019
Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 00:00

Γ.Π: Δ11/οικ.29664/1226/4.7.2019 – Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2019.

Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -

 Υποδομών και Μεταφορών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2963/ 2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 40).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του δέκατου άρθρου του ν. 1910/1944 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας «περί προστασίας πολυτέκνων» (Α΄ 229).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 5. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
 6. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L315 της 3.12.2007).
 7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
 9. Τις διατάξεις του ν. 4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Α΄ 213).
 10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
 11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
 12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
 13. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).
 15. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (ΦΕΚ 2168/ Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ 2441/Β΄), Υ42/28-4-2017 (ΦΕΚ 1510/Β΄), και Υ24/ 4-5-2018 (ΦΕΚ 1546/Β΄) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
 16. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ. 66012/5441/19.12.2018 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.....» (ΑΔΑ: Ω932465Θ1Ω-17Λ).

17 . Την αριθμ. Β οικ. 69088/4971/2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 2498).

 1. Την υπ' αριθ. 1138/242/11-1-2019 (ΑΔΑ: 637Ι465Θ1 Ω-ΩΔΚ) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.850.000,00 € του Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2260904001 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που καταχωρίστηκαν με α.α. α/α 2755, στο βιβλίο δεσμεύσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Το αριθμ. πρωτ. 26991/2570/14-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. Την αριθμ. πρωτ. 26877/2562/126-2019 διατύπωση εισήγησης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 4. Το αριθμ. 6168/10-6-2019 έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ).
 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται για το έτος 2019 δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2260904001).
 6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης, αποφασίζουμε:
 7. Καθορίζουμε για το έτος 2019 το ύψος της πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνησης των πολυτέκνων, μόνο των κατόχων δελτίων τα οποία χορηγεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 8. Η παροχή μετακίνησης των πολυτέκνων με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ' επέκταση της κοινωνικής ένταξης των πολυτέκνων.
 9. Τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο της δαπάνης μειωμένης κατά 50% με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού των κομίστρων και οφείλουν να τηρούν απολογιστικά στοιχεία πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων για την ανωτέρω κατηγορία πληθυσμού (πολύτεκνοι).
 10. Κατανέμουμε την ανωτέρω πίστωση στα προαναφερόμενα ΚΤΕΛ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΚΤΕΛ

ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

Αριθμός Λεωφορείων

ποσό (με ΦΠΑ)

1

Αίγινας

096101212

Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

11

3.263,00

2

Αιτωλοακαρνανίας

097330184

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

175

51.921,00

3

Άνδρου

097250577

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

10

2.966,00

4

Αργολίδας

097048492

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

87

25.812,00

5

Αρκαδίας

090009433

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

94

27.888,00

6

Άρτας

097271991

ΑΡΤΑΣ

74

21.955,00

7

Αττικής

090009410

ΦΑΕΕΑΘΗΝΩΝ

141

41.833,00

8

Αχαΐας

090025039

Α' ΠΑΤΡΩΝ

148

43.910,00

9

Γρεβενών

097025417

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

27

8.010,00

10

Δράμας

097270564

ΔΡΑΜΑΣ

75

22.251,00

11

Έβρου

097242276

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

84

24.921,00

12

Εύβοιας

097009050

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

125

37.086,00

13

Ευρυτανίας

097066203

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

28

8.310,00

14

Ζακύνθου

097027017

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

34

10.087,00

15

Ηλείας

090023311

ΠΥΡΓΟΥ

93

27.592,00

16

Ημαθίας

097232314

ΒΕΡΟΙΑΣ

77

22.845,00

17

Ηρακλείου-Λασιθίου

090034097

Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

187

55.482,00

18

Θεσπρωτίας

097288346

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

46

13.650,00

19

Θεσσαλονίκης

090035266

ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

110

32.635,00

20

Θηβών

097075605

ΘΗΒΩΝ

54

16.021,00

21

Θήρας

097322909

ΘΗΡΑΣ

24

7.120,00

22

1ος

099640993

ΘΗΡΑΣ

7

2.076,00

23

Ιωαννίνων

097305789

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

157

46.580,00

24

Καβάλας

090028816

ΚΑΒΑΛΑΣ

151

44.800,00

25

Καρδίτσας

097012735

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

84

24.921,00

26

Καρπάθου

099686762

ΡΟΔΟΥ

7

2.076,00

27

Καστοριάς

096136377

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

44

13.055,00

28

Κέρκυρας

097224050

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

62

18.394,00

29

Κεφαλλονιάς

097027078

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

48

14.241,00

30

Κιλκίς

097208719

ΚΙΛΚΙΣ

69

20.471,00

31

Κοζάνης

999563097

ΚΟΖΑΝΗΣ

127

37.680,00

32

Κορινθίας

096055946

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

142

42.130,00

33

Κω

999698152

ΚΩ

20

5.933,00

34

Λακωνίας

090080747

ΣΠΑΡΤΗΣ

98

29.075,00

35

Λάρισας

096054593

Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

118

35.010,00

36

Λέσβου

097108991

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

35

10.385,00

37

Λευκάδας

096070894

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

30

8.900,00

38

Λήμνου

097249714

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

9

2.670,00

39

Λιβαδειάς

097265892

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

50

14.835,00

40

Μαγνησίας

097013812

ΒΟΛΟΥ

82

24.328,00

41

Μεσσηνίας

090022720

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

105

31.152,00

42

Μυκόνου

097077893

ΜΥΚΟΝΟΥ

30

8.900,00

43

Νάξου

099562986

ΝΑΞΟΥ

18

5.340,00

44

Ξάνθης

096147080

ΞΑΝΘΗΣ

63

18.691,00

45

Πάρου

097385619

ΠΑΡΟΥ

17

5.043,00

46

Πέλλας

096065706

ΕΔΕΣΣΑΣ

74

21.955,00

47

Πιερίας

090028576

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

59

17.505,00

48

Πρέβεζας

097339050

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

55

16.317,00

49

Ροδόπης

090028890

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

56

16.614,00

50

Ρόδου

097428022

ΡΟΔΟΥ

32

9.495,00

51

Σαλαμίνας

097366248

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

17

5.043,00

52

Σάμου

097258968

ΣΑΜΟΥ

18

5.340,00

53

Σερρών

097308000

Α' ΣΕΡΡΩΝ

138

40.945,00

54

Σύρου

097078091

ΣΥΡΟΥ

13

3.856,00

55

Τήνου

097026371

ΤΗΝΟΥ

10

2.966,00

56

Τρικάλων

097309881

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

101

29.966,00

57

Φθιώτιδας

090009421

ΛΑΜΙΑΣ

131

38.866,00

58

Φλώρινας

092418605

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

31

9.200,00

59

Φωκίδας

096059029

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

51

15.131,00

60

Χαλκιδικής

097137151

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

64

18.988,00

61

Χανίων-Ρεθύμνου

096149545

Α' ΧΑΝΙΩΝ

205

60.822,00

62

Χίου

094143914

ΧΙΟΥ

16

4.747,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

4.348

1.290.000,00

 1. Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα καλύπτει το αντίτιμο της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ μείον τις νόμιμες κρατήσεις, για τη μετακίνηση των κατόχων δελτίων που έχει χορηγήσει η Α.Σ.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης.
 2. Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα κάθε ΚΤΕΛ για το έτος 2019 βάσει τιμολογίων για κάθε ποσό ξεχωριστά που θα εκδώσει κάθε ΚΤΕΛ και τα οποία θα υποβληθούν συγκεντρωτικά από την Π.Ο.Α.Υ.Σ στη Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2019.
 4. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.
 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1-1-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.