Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Φ. 11321/ο ι κ.64690/1469/16.1.2019 (Ορθή Επανάληψη) – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 00:00

Φ. 11321/ο ι κ.64690/1469/16.1.2019 (Ορθή Επανάληψη) – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Σας γνωρίζουμε ότι, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α με αριθμ. Φ.11321/οικ.31032/701/8.6.2018 (Β΄, 2227) «Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) έτους 2019» η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΛΞΦ465Θ1Ω-ΥΟ1. Ειδικότερα:

  1. Αναφορικά με τα δικαιούχα πρόσωπα και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Α.Π Φ. Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ:6ΞΦΒ465Θ1Ω-ΩΞ6) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, για τον εξέταση του κριτηρίου (ε) του άρθρου 1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, ο κρίσιμος μήνας είναι ο Ιούνιος 2018.

  1. Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Α.Π Φ. Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ:6ΞΦΒ465Θ1Ω-ΩΞ6) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και όσον αφορά τις μειώσεις και τον επιμερισμό του καταβαλλόμενου ποσού (λόγω λήψης μειωμένης σύνταξης ή μη θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα είτε στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σε συντάξεις λόγω θανάτου).
  2. Τέλος, διευκρινίζεται ότι:
  3. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του Ν.4411/2016 και με την κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσα αριθμ. οικ. 40124/8516/7.9.2016 ΚΥΑ (Β΄ 2909):

α) σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως την ανωτέρω παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απωλεσθεί.

β) σε περιπτώσεις συζύγων-συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί.

γ) απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.