Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Φ. 21250/2748/41/16.10.2018 – Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ)
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 00:00

Φ. 21250/2748/41/16.10.2018 – Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ). 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 3 του ν. 4052/2012 (41 Α’). 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4387/2016 (85 Α’). 
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 168 Α’). 
 4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’). 
 5. Την υπ’ αριθμ. 5 απόφαση της 49/10-1-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ. 
 6. Την αρ. πρωτ. Φ21250/14476/1029/4-6-2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 1601 Β’). 
 7. Την αρ. πρωτ. οικ. 10836/751/20-2-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε: 

Μετά το άρθρο 7 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: 

Άρθρο 7Α 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 

 1. Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναζητείται εντόκως, με επιτόκιο 3%. Παράλληλα με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, επιτρέπεται συμψηφισμός οποιασδήποτε οφειλής προς το ταμείο με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης. 

 1. Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει, οι οφειλές του συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής, παρακρατείται από το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται. 

 1. Σε περίπτωση είσπραξης παροχών μετά το θάνατο του δικαιούχου υπόχρεος επιστροφής είναι κατά πρώτον ο εισπράξας και αν τούτο καταστεί ανέφικτο οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για ήδη βεβαιωμένες οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.