Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1004 – Ελεγκτικές αρμοδιότητες, διαδικασία καταγραφής ανέλεγκτων υποθέσεων, επεξεργασία κατασχεμένων, προγραμματισμός ελέγχων 2003
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2003 00:00

1004/1003605/3042/ΔΕ-Β /15.1.2003 – Ελεγκτικές αρμοδιότητες, διαδικασία καταγραφής ανέλεγκτων υποθέσεων, επεξεργασία κατασχεμένων, προγραμματισμός ελέγχων 2003.

Υπουργείο Οικονομικών

Με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ελέγχων και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι στις 31/12/2003 παραγράφεται πλήθος οικονομικών ετών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ελεγκτικές αρμοδιότητες από 1/5/2002 σχετική ΑΥΟ1037823/4433/ΔΕ-Β/23.4.2002 (ΦΕΚ Β΄ 549)

α. Στο ΕΘΕΚ εξακολουθεί και μετά τον τελευταίο ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων να παραμένει η ελεγκτική αρμοδιότητα όπως αυτή καθορίστηκε με την Α.Υ.Ο. 1017350/5552/ΔΕ-Β/15.2.2001 (ΦΕΚ Β΄ 223).

β. Για τα ΠΕΚ διευρύνθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα και στις υποθέσεις των επιχειρήσεων οι οποίες στη χρήση που έκλεισε μέσα στο 2000 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 500.000.000 δρχ. και όχι κάτω από τα 350.000.001 δρχ. Έτσι από 1/5/2002 τα Π.Ε.Κ. είναι αρμόδια για τον έλεγχο υποθέσεων με ακαθάριστα έσοδα στη χρήση 2000 από 350.000.001 έως 3 δις δρχ.

γ. Για τα ΤΕΚ διευρύνθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα για επιχειρήσεις με Γ΄ κατηγορίας βιβλία και τα ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά περιορίστηκε για τις επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής, καθώς και για όλες τις άλλες επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα ως προς το ανώτατο όριο ακαθαρίστων εσόδων.

Ειδικότερα τα ΤΕΚ είναι αρμόδια για τον τακτικό έλεγχο των υποθέσεων:

αα) Όλων των επιχειρήσεων με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρίας, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΔΟΥ Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών και στη χρήση του 2000 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 350.000.001 δρχ.

ββ) Όλων των επιχειρήσεων με τη μορφή ΕΠΕ καθώς και όλων των κοινοπραξιών με Γ΄ κατηγορίας βιβλία, εφόσον στη χρήση του 2000 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 350.000.001 δρχ.

γγ) Των επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής , οι οποίες δεν εμπίπτουν στις (αα) και (ββ) περιπτώσεις και οι οποίες στη χρήση 2000 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από 75.000.001 έως 350.000.000 δρχ.

δδ) Των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίων επαγγελμάτων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (αα) και (ββ) και οι οποίες στη χρήση 2000 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από 25.000.001 μέχρι 350.000.000 δρχ.

εε) Των ελευθερίων επαγγελμάτων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/94 (γιατρών, δικηγόρων, καλλιτεχνών κλπ.) που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε ανέλεγκτη χρήση ακαθάριστες αμοιβές από 5.000.001 έως 350.000.000 δρχ.

δ. Για τις Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών περιορίστηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις των επιχειρήσεων της αρμοδιότητάς τους που πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα στη χρήση 2000 μικρότερα των 350.000.001 δρχ.

ε. Όλες οι άλλες ΔΟΥ πλην των ΔΟΥ ΦΑΕ είναι αρμόδιες για τον τακτικό έλεγχο των υποθέσεων των επιχειρήσεων της αρμοδιότητάς τους που δεν εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων. Σημειώνεται ειδικά ότι για τον τακτικό έλεγχο των υποθέσεων των επιχειρήσεων με τη μορφή Α.Ε. που δεν υπάγονται στις ΔΟΥ ΦΑΕ, Ε.Π.Ε. και κοινοπραξίας με Γ΄ κατηγορίας βιβλία , ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους σε οποιαδήποτε ανέλεγκτη χρήση, είναι αρμόδια τα Ελεγκτικά Κέντρα, τα οποία επιλαμβάνονται ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων στη χρήση 2000 και τις άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στις σχετικές Α.Υ.Ο. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων με την παραπάνω μορφή που δεν έχουν ακαθάριστα έσοδα στη χρήση 2000 ούτε σε καμία από τις προηγούμενες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 1997 , η ελεγκτική αρμοδιότητα περιέρχεται στο κατά τόπο αρμόδιο ΤΕΚ ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων των χρήσεων που έκλεισαν πριν το έτος 1997.

στ. Για τις Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω και ακόμα όσα ορίζονται στις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1150/1998 και ΠΟΛ. 1206/2000 για τον έλεγχο των υποθέσεων των επιχειρήσεων με Γ΄ κατηγορίας βιβλία , οι οποίες δεν έχουν τη μορφή Α.Ε. , Ε.Π.Ε. ή κοινοπραξίας και για τις οποίες η ελεγκτική αρμοδιότητα όπως προαναφέρεται ανήκει πλέον στα ελεγκτικά κέντρα.

ζ. Σε ότι αφορά τα ακαθάριστα έσοδα, με βάση τα οποία περιέρχεται η αρμοδιότητα στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, δεν υπολογίζονται σ’ αυτά τα έσοδα από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, (βλ. και σχετική διάταξη παραγράφου 9 άρθρου 20 Ν. 2753/1999 ΦΕΚ Α΄ 249).

Ακόμα πληροφορίες για τον προσδιορισμό του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρχής είναι δυνατό να αντλούνται εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων και των συνυποβαλλομένων μ΄ αυτές συμπληρωματικών στοιχείων και από τις υποβληθείσες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ ή από το σύνολο των υποβληθεισών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όπου δεν υπάρχει εκκαθαριστική δήλωση, καθώς και από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών) του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. ή ακόμα και από οριστικές παραβάσεις του ΚΒΣ που αφορούν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή μη καταχώρηση αυτών στα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία κλπ.

η. Αναφορικά με τις περιπτώσεις που καλύπτει η Α.Υ.Ο. 1073344/8309/ΔΕ-Β/26.7.2001 (αδράνεια, αναστολή κλπ.), διευκρινίζουμε ότι, αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία είναι εκείνη που προσδιορίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα όρια ακαθαρίστων εσόδων. Σήμερα θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της αρμόδια ελεγκτικής αρχής για την εφαρμογή της 1073344/8309/ΔΕ-Β/26.7.2001 Α.Υ.Ο, τα όρια που προβλέπονται από την 1037823/4433/ΔΕ-Β/23.4.2002 Α.Υ.Ο και όχι από την 1017350/5552/ΔΕ-Β/15.2.2001.

2. Καταγραφή ανέλεγκτων υποθέσεων και διαχωρισμός τους ανά ελεγκτική Υπηρεσία

α. Προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας του ΕΘ.Ε.Κ, των Π.Ε.Κ και των Τ.Ε.Κ, οι Δ.Ο.Υ θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α.α Στην παραλαβή μέσω e-mail ενός αρχείου excel (ως συνημμένο υπόδειγμα Νο.1), το οποίο θα αποσταλεί (μέχρι την 17/1/2003) στις Δ.Ο.Υ από την Δ/νση Ελέγχου. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει μέρος επιχειρήσεων (Φ.Π και Ν.Π), που έχουν ταξινομηθεί ανά Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ, ΠΕΚ και ΤΕΚ) με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2000, 75.000.000 δρχ. και πάνω.

β.β Στη επεξεργασία του παραπάνω αρχείου και σύμφωνα με λεπτομερείς οδηγίες που θα αποσταλούν μαζί με αυτό από την Δ/νση Ελέγχου.

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τις Δ.Ο.Υ, για τις επιχειρήσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας ΕΘ.Ε.Κ και Π.Ε.Κ μέχρι την 31/1/2003. Το επεξεργασμένο αρχείο να αποσταλεί με e-mail στην Δ/νση Ελέγχου([email protected]), όπως αυτό θα έχει τελικά διαμορφωθεί, δηλαδή το αρχείο όλων των υφιστάμενων ανέλεγκτων υποθέσεων αρμοδιότητας ΕΘ.Ε.Κ και Π.Ε.Κ.

Στη συνέχεια μέχρι την 31/3/2003, να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου και για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Τ.Ε.Κ και αποσταλεί στο e-mail της Δ/νσης Ελέγχου. Ειδικά για την επεξεργασία των υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας Τ.Ε.Κ, οι Προϊστάμενοι κάθε Τ.Ε.Κ να στείλουν στις ΔΟΥ που οι υποθέσεις τους ανήκουν στην δική τους ελεγκτική αρμοδιότητα από ένα υπάλληλο εκ περιτροπής, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται ότι εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις αρμοδιότητας ΕΘ.Ε.Κ, Π.Ε.Κ ή Τ.Ε.Κ με ακαθάριστα έσοδα χρήσης 2000, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που θα σας αποστείλουμε με e-mail, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το αρχείο αυτό με αυτές τις επιχειρήσεις.

β. Οδηγίες για την καταγραφή, προγραμματισμό και τον έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. θα σας δοθούν με μεταγενέστερη εγκύκλιό μας.

3. Επεξεργασία και αξιοποίηση κατασχεθέντων

Σχετικά με κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και επειδή, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να στέλνονται από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεις προς τα ελεγκτικά κέντρα με υποθέσεις με ανεπεξέργαστα στοιχεία που αφορούν ακόμα και παραγραφόμενες χρήσεις , με αποτέλεσμα να ανατρέπεται ο ελεγκτικός σχεδιασμός των ελεγκτικών κέντρων, παρακαλούνται οι ΔΟΥ να ακολουθήσουν τις οδηγίες που κατά καιρούς έχουν δοθεί με σχετικές εγκυκλίους (π.χ. ΠΟΛ. 1280/99 κλπ.), για την έγκαιρη αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων αρμοδιότητας ελεγκτικών κέντρων, στην αρχή του έτους και όχι στο τέλος και ειδικότερα όταν υπάρχουν παραγραφόμενες χρήσεις.

Ακόμα σχετικά με την επεξεργασία των κατασχεθέντων διευκρινίζεται ότι, με τις διατάξεις του ν. 2343/95 και του ν. 2771/99, καθώς και τις ειδικότερες οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1065/99, κατ΄ αρχήν πρέπει να διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή τους, χωρίς όμως να αποκλείεται από τις διατάξεις και η δυνατότητα επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά κέντρα, κατά τον χρόνο διενέργειας του οριστικού ελέγχου της υπόθεσης που αφορούν, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Κατόπιν των αναφερομένων, στην προηγούμενη παράγραφο οι ΔΟΥ να φροντίζουν για την επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων στο συντομότερο δυνατό χρόνο από την παραλαβή τους και να προβαίνουν στην έκδοση των αποφάσεων επιβολής προστίμου ΚΒΣ., ούτως ώστε όταν οι υποθέσεις αυτές προωθηθούν στα ελεγκτικά κέντρα για διενέργεια οριστικού ελέγχου, να μην υπάρχουν ανεπεξέργαστα κατασχεμένα στοιχεία.

4. Προγραμματισμός ελέγχων 2003.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του και επίτευξης των στόχων του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων φορολογικών ελέγχων.

Μέσα από τα ετήσια προγράμματα φορολογικών ελέγχων επιδιώκεται ο επακριβέστερος προσδιορισμός φορολογητέας ύλης ανά φορολογικό υποκείμενο και παράλληλα η εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Πολίτη για την ίση και δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Προς το σκοπό αυτό ήδη από το έτος 1998 ζητούνται από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες συγκεκριμένα στοιχεία του προγραμματιζόμενου από αυτές ελεγκτικού έργου.

Για το έτος 2003 ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου (τακτικοί έλεγχοι) θα γίνει σε ετήσια βάση, δηλαδή για όλο το έτος συνολικά και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα από όλες τις υπηρεσίες.

Προς τούτο, τόσο τα ελεγκτικά κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ.) όσο και οι Δ.Ο.Υ., καλούνται από τώρα να καταρτίσουν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα ετήσιο σχέδιο (πλάνο) ελέγχου έτους 2003, με βάση τις πραγματικές ελεγκτικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας και έχοντας πάντα υπόψη την ανάγκη ορθολογικότερης αξιοποίησης του υπάρχοντος ελεγκτικού δυναμικού.

Με βάση τον προγραμματισμό ελέγχου που θα γίνει από κάθε Ελεγκτικό Κέντρο, θα αποσταλεί στην υπηρεσία μας (Δ/νση Ελέγχου, Τμήμα Δ΄), το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2003:

α. Από το ΕΘ.Ε.Κ στο e-mail [email protected] συμπληρωμένο σχετικό αρχείο excel (ως συνημμένο υπόδειγμα Νο.2)

β. Από τα Π.Ε.Κ στο e-mail [email protected] συμπληρωμένο σχετικό αρχείο excel (ως συνημμένο υπόδειγμα Νο.3)

Το αρχείο των παραπάνω α και β περιπτώσεων θα σταλεί στο ΕΘ.Ε.Κ και στα Π.Ε.Κ από την Δ/νση Ελέγχου μέχρι την 17/1/2003.

γ. Από τα Τ.Ε.Κ στο Fax: 210 - 3246794 συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο Δελτίο Προγραμματισμού Ελεγκτικού Έργου (Υπόδειγμα Νο.4).

Σημειώνεται ότι στον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου έτους 2003 θα λάβετε υπόψη σας τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών σας και το ελεγκτικό δυναμικό που διαθέτετε τώρα. Στις περιπτώσεις που μέσα στο 2003 επέλθουν σημαντικές μεταβολές στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το ελεγκτικό έργο θα μας υποβάλλετε αναθεωρημένο σχέδιο (πλάνο) ελέγχου για το υπόλοιπο του έτους.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν για το 2003 από όλες τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες (ΕΘ.Ε.Κ, Π.Ε.Κ, Τ.Ε.Κ και Δ.Ο.Υ) θα αξιολογηθούν από την Δ/νση Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές ανάπτυξης φαινομένων φοροδιαφυγής, καθώς και το γεγονός ότι στις 31.12.2003 παραγράφονται τα οικονομικά έτη 1993-1998 και στις περιπτώσεις που κριθεί ότι υπάρχει εμφανής δυσαρμονία με τις πραγματικές υπηρεσιακές δυνατότητες και ανάγκες, τότε ο προγραμματισμός θα αναμορφώνεται από τη Δ/νση Ελέγχου με υποχρέωση πλέον υλοποίησης του νέου αναμορφωμένου προγραμματισμού.

Τέλος όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης ΠΟΛ 1144/98, ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα επιτηδευματιών, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου της υπόψη απόφασης.

Από της εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, κριτήριο υπαγωγής των υποθέσεων στο τυχαίο δείγμα απετέλεσε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Ειδικότερα, για τα έτη 2001 και 2002 το ανωτέρω ποσοστό λήφθηκε από υποθέσεις επιτηδευματιών των οποίων ο Α.Φ.Μ λήγει σε 1.

Για το έτος 2003 και μέχρι νεώτερης μεταβολής, το ανωτέρω ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγομένων για έλεγχο υποθέσεων με βάση την ΠΟΛ 1144/1998, θα προέρχεται από επιτηδευματίες των οποίων ο Α.Φ.Μ λήγει σε ( 6 ) έξι.

Για τις τυχόν υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε εντολή ελέγχου με βάση το τυχαίο δείγμα έτους 2002, για τις οποίες δεν άρχισε ή δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ή ολοκληρώθηκε αλλά δεν περαιώθηκε η υπόθεση με συμβιβασμό, ο έλεγχος θα συνεχίζεται και θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατόν.