Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1069482 - Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων N. 3259/2004.
Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2004 03:00

1069482/2004 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων N. 3259/2004. 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3259/2004, (ΦΕΚ/Α/149/04.08.2004), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ανωτέρω νόμου.

2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθεί και κυρίως να ενημερωθεί για τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων λόγω των θερινών διακοπών, αλλά και της διενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων.

3. Την αρ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.03.04 (ΦΕΚ Β΄ 519) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2004 την προθεσμία που έληξε την 31η Αυγούστου 2004 για:

α) υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του νόμου 3259/2004 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής, ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, χωρίς να επηρεάζεται (με την παράταση αυτή) η προθεσμία καταβολής των επόμενων δόσεων της ρύθμισης, ήτοι η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου,

β) υποβολή εκπροθέσμων αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 18, 19 και 20 του ίδιου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρ.Πρωτ. 1069482/2004

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων N. 3259/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3259/2004, (ΦΕΚ/Α/149/04.08.2004), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ανωτέρω νόμου.

2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθεί και κυρίως να ενημερωθεί για τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων λόγω των θερινών διακοπών, αλλά και της διενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων.

3. Την αρ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.03.04 (ΦΕΚ Β΄ 519) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2004 την προθεσμία που έληξε την 31η Αυγούστου 2004 για:

α) υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του νόμου 3259/2004 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής, ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, χωρίς να επηρεάζεται (με την παράταση αυτή) η προθεσμία καταβολής των επόμενων δόσεων της ρύθμισης, ήτοι η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου,

β) υποβολή εκπροθέσμων αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 18, 19 και 20 του ίδιου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.