Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1109529 - Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου
Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2013 00:00

ΔΕΛ Α 1109529 ΕΞ 2013 - Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1039/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 342), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1124/2013 (Φ.Ε.Κ. 1344 Β) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

9. Το αριθ Μ. 11494/14.3.2013 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και την έγγραφη εντολή περί ανάθεσης ελέγχου επιχειρήσεων.

10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων των κατωτέρω:

α. CARRERA MOBILE Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 999844227) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

β. Π. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – Α.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.099034366) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Α.Φ.Μ. 101409090) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

δ. ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COMMUNICATION EXCLUSIVE COMMEX Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 999959577) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

ε. PHONETRANS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΠΕ (Α.Φ.Μ. 998509206) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ Παλλήνης.

στ. CENTER OF ACTION AND DEVELOPMENT A.E. (Α.Φ.Μ. 094509535) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

ζ. GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ. 094459146) − Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1039/2012,όπως ισχύει, καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013