Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1109683- Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013 17:09

ΔΕΣ Α 1109683 ΕΞ 2013 - Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66, του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 151), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 151), καθώς και του άρθρου 48 του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 58), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1−13 του Ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 67α του Κ.Φ.Ε.

7. Την ΠΟΛ. 1037/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 302) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την ΠΟΛ. 1066/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 647) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

9. Την ΠΟΛ. 1072/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

10. Την ΠΟΛ. 1178/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2071) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 και των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 250) και τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267).

14. Την αριθμ. Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων – κανόνων επιλογής υποθέσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς έλεγχο, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (Α΄ 58)» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Δ6Α 1055574 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το με αριθμ. 28.6.2013 πόρισμα της παραπάνω ομάδας εργασίας.

15. Την αριθμ. Δ6α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

16. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

1. Η επιλογή των προς έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων και των οικονομικών ετών αυτών, θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που καθορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. 17/28.6.2013 πόρισμα, της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων – κανόνων επιλογής υποθέσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς έλεγχο, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Δ6Α 1055574 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 όπως ισχύουν, στις επιλεγμένες υποθέσεις θα προσδιορίζεται και η προς έλεγχο χρήση ή χρήσεις, με βάση τα επιμέρους στοιχεία της υφιστάμενης μοριοδότησης (ύψος μορίων ανά χρήση).

3. Ο Προϊστάμενος της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

4. Τα κριτήρια που προβλέπονται από την παράγραφο 1 της παρούσας δύναται να τροποποιούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ελέγχων και των νέων διαθέσιμων στοιχείων της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013