Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1260 – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1232/15.10.2013
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 15:54

1260 – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1232/15.10.2013

Υπουργείο Οικονομικών

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1232/15.10.2013, η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί δόθηκαν οδηγίες για την επιλογή και τον έλεγχο των παραγραφόμενων υποθέσεων των χρήσεων 2000-2007.

Τροποποίηση:

Α- Η παράγραφος 2 του Κεφαλαίου Ε' της ΠΟΛ. 1232/15.10.2013 δεν έχει ισχύ.

Ισχύει ως έχει η παράγραφος 1 με την παρακάτω προσθήκη:

«Μετά την έκδοση της εντολής και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου θα αποστέλλεται συστημένη επιστολή προς τον φορολογούμενο με την οποία θα του γνωστοποιείται η έκδοση εντολής ελέγχου με τον αριθμό της εντολής και την ημερομηνία έκδοσής της».

Η επιστολή θα συντάσσεται ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Β. Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Ε' της ΠΟΛ. 1232/15.10.2013 τροποποιείται ως εξής:

Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία που ανάγονται σε προηγούμενη/προηγούμενες ή σε επόμενη/επόμενες ανέλεγκτες παραγραφόμενες χρήσεις, από τη χρήση που έχει επιλεγεί προς έλεγχο, τότε θα εκδώσει μία ενιαία εντολή ελέγχου για τις χρήσεις αυτές, χωρίς να αφήσει ενδιάμεσες ανέλεγκτες χρήσεις,

π.χ. αν έχει επιλεγεί για έλεγχο η χρήση 2006 και υπάρχουν στην ίδια υπόθεση επιβαρυντικά στοιχεία για τη χρήση 2003 τότε θα εκδοθεί μία ενιαία εντολή για το διάστημα από 2003 έως και 2006 και θα διενεργηθεί ο έλεγχος για όλες αυτές τις χρήσεις, δηλαδή δεν θα υπάρξει ενδιάμεση ανέλεγκτη χρήση.

Το ίδιο θα ισχύσει αν υπάρχουν στοιχεία για μεθεπόμενη παραγραφόμενη χρήση.

π.χ. αν έχει σταλεί για έλεγχο η χρήση 2004 και υπάρχουν στην ίδια υπόθεση επιβαρυντικά στοιχεία για τη χρήση 2007 τότε θα εκδοθεί μία ενιαία εντολή για το διάστημα από 2004 έως και 2007 και θα διενεργηθεί ο έλεγχος για όλες αυτές τις χρήσεις.

Γ. Όσες υποθέσεις έχουν επιλεγεί προς έλεγχο και έχουν αποσταλεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες και αφορούν δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, αυτοδιοίκηση και γενικά υπηρεσίες που υπάγονται σε διαχειριστικό έλεγχο από οικονομικούς επιθεωρητές, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει ζητηθεί ο φορολογικός έλεγχος από την Οικονομική Επιθεώρηση, τον Γ.Ε.Δ.Δ., ή άλλη Δημόσια Αρχή, θα επιστραφούν με τη διαδικασία που έχει ήδη αναπτυχθεί και θα αντικατασταθούν από άλλες υποθέσεις.

«..«.. Δεκεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔHMOΚΡΑΤIA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δ.Ο.Υ. ..............                   

Ταχ. Διεύθυνση:...    

Τ.Κ. .......

Πληροφορίες

Τηλ.:

Fax:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ:

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

ΑΦΜ:

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 

Σας γνωστοποιούμε ότι από την υπηρεσία μας έχετε επιλεγεί για τακτικό φορολογικό έλεγχο (εντολή ελέγχου ......../.../12/2013).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05-04-2013), οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 186/1992, εφόσον έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου έως 31.12.2013.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαφυλάξετε τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησής σας μέχρι το πέρας του ελέγχου και ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), ορίζεται ότι η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων γιά όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., συνιστά αυτοτελή παράβαση και ασκεί ουσιαστική επίδραση στο κύρος των βιβλίων.