Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
13723/7.10.2013 - Παράταση παραγραφής και διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα ή μη
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 10:15

13723/7.10.2013 - Παράταση παραγραφής και διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα ή μη

Υπουργείο Οικονομικών

Σχετικά ρε το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών Φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

2. Όπως μας γνώρισε η Δ/νση ελέγχων του Υπ, Οικονομικών με το αριθ. ΔΕΛ Α 1143928 ΕΞ 2013/20.9.2013 έγγραφο της, οι πιο πάνω διατάξεις αφορούν τις εντολές διενέργειας οριστικού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος είναι πλήρης, εμπεριστατωμένος και οριστικός. Συνεπώς, για να υπάρξει διετής παράταση παραγραφής μιας υπόθεσης κατ' εφαρμογή των εν Λόγω διατάξεων, είναι αναγκαίο απο την αρμόδια φορολογική αρχή να εκδοθεί εντολή διενέργειας οριστικού ελέγχου.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και με στόχο την αξιοποίηση των υπόψη διατάξεων, παρακαλούμε για τα ακολούθα:

α) Οι υποθέσεις με κατασχεθέντα οι οποίες βρίσκονται στις υπηρεσίες σας και οι οποίες παραγράφονται την 31/12/2013:

αα) εφόσον η επεξεργασία των κατασχεθέντων δεν έχει αρχίσει, να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες ΔΟΥ για τις περαιτέρω δέουσες ενέργειες,

ββ) εφόσον η επεξεργασία των κατασχεμένων έχει αρχίσει, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι 15/10/2013, να σταλούν στις αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά πληροφοριακά δελτία, προκειμένου οι τελευταίες να κρίνουν, εάν απαιτείται π έκδοση εντολής οριστικού φορολογικού ελέγχου για διετή παράταση της παραγραφής.

β) Εάν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, οι οποίες επίσης παραγράφονται την 31/12/2013, να σταλούν στις αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά πληροφοριακά δελτία.