Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1062396 - Παράταση προθεσμιών
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2004 03:00

1062398/2004 - Παράταση προθεσμιών 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συζήτηση στο θερινό τμήμα της Βουλής των άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις» επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές:
Α. Στο Κεφάλαιο Β άρθ. 12, «ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών», παράγραφο 2 η αναφερόμενη ημερομηνία 30/07/2004, η οποία αποτελεί την προθεσμία υποβολής της αίτησης και καταβολής της πρώτης δόσης για υπαγωγή στη ρύθμιση, μετατοπίζεται στις 31/08/2004. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν ως έχουν. Συνεπώς, όσοι οφειλέτες υπήχθησαν ή θα υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 30/07/2004, πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση μέχρι τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.
Επί τη ευκαιρία και προς αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ρύθμισης χρεών του ιδίου νομοσχεδίου σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Δεν απαιτείται παράβολο για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση.
2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθ. 23 και 24 του ν.2648/1998 ) εφόσον δεν τίθεται όρος στην απόφαση για άμεση εξόφληση, ήτοι ρυθμίζεται το ποσό της κύριας οφειλής με το ποσό των προσαυξήσεων που αναλογεί, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.

Β. Επίσης, μέχρι 31/08/2004 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκπροθέσμων δηλώσεων του κεφαλαίου Γ του νομοσχεδίου (άρθρα 18-20).