Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1070597 - Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2003 00:00

1070597/1509/ΔΕ -Α/28.7.2003 - Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003 

Σχετικά με την εφαρμογή των πιό πάνω αποφάσεων 1062187/1443/2.7.2003 (ΦΕΚ 93 Β΄/2.7.2003) και 1065798/1480/15.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18-7-2003), οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις :

1. Μετά την επέκταση της εφαρμογής των αποφάσεων ΠΟΛ.1144/1998 και ΠΟΛ.1168/2001 , όπως αυτές ισχύουν, και στις ανέλεγκτες υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2002 (σχετ. Α.Υ.Ο. 1062187/1443/2.7.2003 ), για τις οποίες, ως γνωστόν, τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων τηρήθηκαν πλέον υποχρεωτικά σε ευρώ, για τη διενέργεια ειδικά των ελεγκτικών επαληθεύσεων περί συνάφειας, αλλά και γενικά για τη σύνταξη των προβλεπόμενων ειδικών σημειωμάτων ελέγχου, όπου αλλού απαιτείται (π.χ. επαλήθευση για τυχόν μετατόπιση ΦΠΑ από υψηλότερους σε χαμηλότερους συντελεστές), τα ποσά της χρήσης 2002 θα μετατρέπονται από ευρώ σε δραχμές με βάση την ισχύουσα ισοτιμία και περαιτέρω θα γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί και συγκρίσεις ενιαία σε δραχμές.Ευνόητο είναι ότι εφόσον από τις συγκρίσεις προκύπτουν διαφορές που αφορούν τη χρήση 2002, αυτές μετατρέπονται εκ νέου σε ευρώ και ακολουθεί η περαιτέρω διαδικασία.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων τα πάσης φύσεως οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές όρια σε δραχμές για τη διενέργεια των κατά περίπτωση προβλεπόμενων από τις ίδιες αποφάσεις επαληθεύσεων, ισχύουν και για τη χρήση 2002, για την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρήθηκαν υποχρεωτικά σε ευρώ, καθώς και για τη χρήση 2001, επί προαιρετικής τήρησης σε ευρώ, μετατρεπόμενα σε ευρώ με βάση την ισχύουσα ισοτιμία.

2. Για υποθέσεις χρήσεων 1993 έως και 1998 που περαιώνονται από 24/7/2003 και μετά κατ΄εφαρμογή των αποφάσεων ΠΟΛ.1085/2003 και 1065798/1480/15.7.2003 , με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, τα ποσά που προκύπτουν από την οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της παραπάνω απόφασης 1065798/1480/15.7.2003 επιβάρυνση κατά 10% εγγράφονται στον ειδικό κωδικό εσόδων 0644, όπως δηλαδή και τα ποσά της αντίστοιχης επιβάρυνσης κατά 30% που ισχύει επί υποθέσεων με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

3. Αντί του ανωτέρω ποσοστού επιβάρυνσης κατά 30% επί υποθέσεων με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων ( σχετ.παράγρ.2, εδάφ.πρώτο Α.Υ.Ο. 1065798/1480/2003 ), εφαρμόζεται ποσοστό επιβάρυνσης 10%, εφόσον πρόκειται για ανέλεγκτες υποθέσεις που εξαιρούντο αρχικά από την απόφαση ΠΟΛ.1155/2002 , κατά το άρθρο 1 αυτής , λόγω τήρησης ή υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας σε προηγούμενη χρήση ή λόγω ύψους μέσου όρου ακαθάριστων εσόδων, και οι οποίες υπάγονται πλέον στην ανωτέρω απόφαση ΠΟΛ.1155/2002 κατά τα άρθρα 12 και13 της απόφασης ΠΟΛ.1085/2003 .

4. Επί υποθέσεων γενικά χρήσεων 1993 έως και 1998 που περαιώνονται από 24/7/2003 και μετά με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/2002 και 1085/2003 κατ΄εφαρμογή της απόφασης 1065798/1480/15.7.2003 , για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις αποφάσεις ΠΟΛ.1144/1998 ή ΠΟΛ.1168/2001 ή κατά τις γενικές διατάξεις ( σχετ. παράγρ. 3 Α.Υ.Ο. 1065798/1480/15.7.2003 ), έχουν ανάλογη εφαρμογή, ως προς τις διαπιστώσεις του διαταχθέντος ελέγχου μέχρι το χρόνο δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης 1065798/1480/15.7.2003 (18/7/2003) και τον τρόπο περαίωσης, οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 σε συνδυασμό και με την παράγραφο 6 της εγκυκλίου 1056270/1404/13.6.2003 , με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1085/2003 .