Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1062187 - Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης τον φορολογικών διαφορών με βάση τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1143/ ΠΟΛ. 1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως ισχύουν, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2002
Κυριακή, 01 Ιουνίου 2003 03:00

1062187/2003 - Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης τον φορολογικών διαφορών με βάση τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1143/ ΠΟΛ. 1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως ισχύουν, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2002 και άλλες διατάξεις. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249), όπως ισχύουν ύστερα από τη συμπλήρωση τους με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136).

6. Την απόφαση μας 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 «Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών» (ΦΕΚ Β΄ 526), όπως αυτή ισχύει και τις αποφάσεις μας 1113331/1477/ ΠΟΛ.1239/1999 (ΦΕΚ Β΄ 2137), 1027583/1162/ ΠΟΛ.1100/2000 (ΦΕΚ Β΄ 361), 1075331/1453/ ΠΟΛ.1231/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1113), 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 (ΦΕΚ Β΄-882), 1093491/1656/ ΠΟΛ.1230/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1348), 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 (ΦΕΚ Β΄ 868) και 1091341/1833/ ΠΟΛ.1250/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1443).

7. Τις αποφάσεις μας 1097441/5278/7668/ ΠΟΛ.1242/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1437), 1013666/891/198/ ΠΟΛ.1060/2002 ,1028679/558/ ΠΟΛ.1109/2002 , 1039072/790/ ΠΟΛ.1141/2002 και 1033121/436/83/ ΠΟΛ.1060/2003 . .

8. Τις αποφάσεις μας 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 (ΦΕΚ Β΄ 657), 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 (ΦΕΚ Β΄ 868), 1059961/1545/ ΠΟΛ.1195/2002 (ΦΕΚ Β΄ 952), 1075319/1727/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1253), 1001196/1007/ ΠΟΛ.1003/2003 (ΦΕΚ Β΄ 21), 1026855/1205/2003 (ΦΕΚ Β΄ 353) και 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 , σχετικά με την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών χρήσεων 1998 και παλαιότερων.

9. Την ανάγκη υπαγωγής στην απόφαση 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 , καθώς και στα άρθρα 3 και επόμενα της απόφασης 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως οι αποφάσεις αυτές ισχύουν, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2002, καθώς και βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου με βάση τις παραπάνω αποφάσεις.

10. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών χρήσεων 1998 και παλαιότερων, κατά τις προαναφερόμενες οικείες αποφάσεις.

11. Την 1100383/1330/Α0006/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1485) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο 1

1. Η απόφαση 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 , καθώς και τα άρθρα 3 και επόμενα της απόφασης 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως οι αποφάσεις αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2002.

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

«Εξαιρετικά, για χρήσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκαν βιβλία ή, τηρήθηκαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων., με εξαίρεση τις χρήσεις για τις οποίες ενώ υπήρχε υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας τηρήθηκαν βιβλία κατώτερα της κατηγορίας αυτής, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου με βάση τις διαπιστώσεις του ήδη διενεργηθέντος ελέγχου και ακολουθείται η περαιτέρω οριζόμενη από τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά από την επαλήθευση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 , οπότε ο έλεγχος επεκτείνεται υποχρεωτικά για όλες τις χρήσεις που αφορά η ως άνω διενεργηθείσα επαλήθευση».

3. Κατά τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την απόφαση 1061203/1143/ ΠΟΛ.1144/1998 , ή τα άρθρα 3 και επόμενα της απόφασης 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως οι αποφάσεις αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. Επί ιατρών συνεργαζόμενων με εταιρίες ιατρικών υπηρεσιών-Διαγνωστικά κέντρα της παραγράφου 4 της απόφασης 1016672/1038/ ΠΟΛ.1045/1999 , τυχόν παραβάσεις που αφορούν την άσκηση του ατομικού τους επαγγέλματος και επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό των ακαθάριστων και καθαρών αμοιβών τους που προέρχονται από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. με τις παραπάνω εταιρίες.

β. Επί μη τήρησης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. πρόσθετου βιβλίου από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης , η παράλειψη αυτή δεν συνιστά λόγο ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, εφόσον είναι δυνατές όλες οι απαραίτητες ελεγκτικές επαληθεύσεις βάσει των χορηγούμενων στα Κέντρα αυτά εγκρίσεων, επιχορηγήσεων και λοιπών στοιχείων από τους αρμόδιους και εποπτεύοντες φορείς.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 , καθώς και της προηγούμενης παραγράφου 3, ισχύουν ανάλογα και επί υποθέσεων ιατρών ή Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης της παραγράφου αυτής, για ης οποίες επεκτείνεται ο έλεγχος κατά τις γενικές διατάξεις, λόγω μη αποδοχής των αποτελεσμάτων εκ του ελέγχου με βάση τα άρθρα 3 και επόμενα της απόφασης 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 ή την πιο πάνω απόφαση 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 , εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 της απόφασης αυτής. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις γενικά των ιατρών ή Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης της προηγούμενης παραγράφου 3, για τις οποίες έχει ήδη επεκταθεί ο έλεγχος, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις κατόπιν επέκτασης του ελέγχου, που εκκρεμούν στην αρμόδια ελεγκτική αρχή ή και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατόπιν εμπρόθεσμων προσφυγών. Ειδικά επί των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, η περαίωση γίνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από της επίδοσης από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σχετικής έγγραφης πρόσκλησης προς περαίωση, στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού.

5. Για ανέλεγκτες υποθέσεις χρήσεων μέχρι και 1998, ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. ή Τ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ., που αφορούν επιτηδευματίες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πρέπει να ενεργηθεί πλήρης έλεγχος, μπορεί να εκδίδονται απευθείας εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.δ του άρθρου 1 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 για την εξαίρεση τους από τον τρόπο ελέγχου της απόφασης αυτής ή των άρθρων 3 και επόμενα της απόφασης 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως οι αποφάσεις αυτές ισχύουν. Για τις παραπάνω υποθέσεις που ελέγχονται κατά τις γενικές διατάξεις, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης 1068419/1256/ ΠΟΛ.1145/1999 . Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της απόφασης 1075331/1453/ ΠΟΛ.1231/2000 εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

'Αρθρο 2
1. Ανέλεγκτες υποθέσεις παραγωγών ή μεσιτών ασφαλειών ή ασφαλιστικών συμβούλων ή πρακτόρων που αφορούν χρήσεις 1993 έως και 1998, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν βιβλία Β΄ Κατηγορίας Κ.Β.Σ. αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση, υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 , όπως αυτή ισχύει και μπορούν να περαιώνονται μέχρι 10/7/2003 με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 12 της απόφασης 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 , με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν από εκκαθαρίσεις των συνεργαζόμενων με τους ανωτέρω επιτηδευματίες ασφαλιστικών εταιριών, ότι τα έσοδα αυτά δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο ανά χρήση το ποσό των 25.000.000 δραχμών, ότι υποβλήθηκαν βάσει των εκκαθαρίσεων προ της περαίωσης σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης της παραγράφου 2.α.ββ΄ του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 .

2. Η επιβάρυνση κατά 25% που ορίζεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της απόφασης 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 , δεν ισχύει επί ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών που αφορούν χρήσεις χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οι οποίες εξαιρούντο αρχικά από την απόφαση 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 , κατά το άρθρο 1 της απόφασης αυτής, λόγω τήρησης ή υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας σε προηγούμενη χρήση ή λόγω ύψους μέσου όρου ακαθαρίστων εσόδων, και οι οποίες υπάγονται πλέον στην εν λόγω απόφαση κατά τα άρθρα 12 και 13 της ανωτέρω απόφασης 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 .

3. Τα ειδικά σημειώματα υπολογισμού των διαφορών φόρων του άρθρου 8 της απόφασης 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 που ήδη έχουν "υποβληθεί ή υποβάλλονται μέχρι και 10-7-2003 πέραν των προθεσμιών που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου της ανωτέρω απόφασης θεωρούνται εμπρόθεσμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.