Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1065798 - Ελεγκτική διαδικασία επί εκκρεμών υποθέσεων υπαγόμενων στις ρυθμίσεις των αποφάσεων 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 και 1052506/1380/ ΠΟΛ. 1085/2003
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2003 00:00

1065798/2003 - Ελεγκτική διαδικασία επί εκκρεμών υποθέσεων υπαγόμενων στις ρυθμίσεις των αποφάσεων 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 και 1052506/1380/ ΠΟΛ. 1085/2003 . 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136).

5. Την απόφασή μας 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998 «Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών» (ΦΕΚ Β΄ 526), όπως αυτή ισχύει και τις αποφάσεις μας 1113331/1477/ΠΟΛ.1239/1999 (ΦΕΚ Β΄ 2137), 1027583/1162/ ΠΟΛ.1100/2000 (ΦΕΚ Β΄ 361), 1075331/1453/ ΠΟΛ.1231/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1113), 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 (ΦΕΚ Β΄ 882), 1093491/1656/ ΠΟΛ.1230/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1348), 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 (ΦΕΚ Β΄ 868) και 1091341/1833/ΠΟΛ. 1250/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1443).

6. Τις αποφάσεις 1044Π1/1569/ ΠΟΛ.1155/2002 (ΦΕΚ Β΄ 657), 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 (ΦΕΚ Β΄ 868), 1059961/1545/ ΠΟΛ.1195/2002 (ΦΕΚ Β΄ 952), 1075319/1727/2002(ΦΕΚ Β΄1253), 1001196/1007/ ΠΟΛ.1003/2003 (ΦΕΚ Β΄ 21), 1026855/1205/2003 (ΦΕΚ Β΄ 353), 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 (ΦΕΚ Β΄ 756) και 1062187/1443/2003 (ΦΕΚ Β΄ 893), σχετικά με την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών χρήσεων 1998 και παλαιότερων.

7. Την 1100383/1330/Α0006/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1485) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εκκρεμείς υποθέσεις επιτηδευματιών χρήσεων 1993 έως και 1998 που υπάγονται στις ρυθμίσεις των αποφάσεων 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 και 1052506/1380/ ΠΟΛ.1085/2003 , όπως αυτές ίσχυσαν, μπορεί να περαιώνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους 2 και 3, πριν την έναρξη τακτικού ελέγχου των εν λόγω υποθέσεων. Η κατά τα ανωτέρω περαίωση ενεργείται μετά από έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται επί αποδείξει στον επιτηδευματία από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, για αποδοχή, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της επίδοσης, του προβλεπόμενου από τις προαναφερόμενες αποφάσεις ειδικού σημειώματος υπολογισμού των διαφορών φόρων, το οποίο συντάσσεται από την ελεγκτική αρχή και επιδίδεται μαζί με την πρόσκληση.

2. Για τις περαιούμενες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υποθέσεις με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, η προβλεπόμενη επιβάρυνση από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της απόφασης 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/2003 ορίζεται σε 30%. Ανάλογη επιβάρυνση, οριζόμενη σε 10%, ισχύει, και για τις περαιούμενες υποθέσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ Ως προς τη βεβαίωση και καταβολή των φόρων, σε ότι αφορά τις περιπτώσεις υποθέσεων με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων συνεχίζουν να εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 της απόφασης 1001196/1007/ ΠΟΛ.1003/2003 . Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται κατά την περαίωση το 1/10 του προκύπτοντος τελικού ποσού φόρων και περαιτέρω εκ των υπολογιζόμενων κατά τις οικείες διατάξεις δόσεων οι πρώτες έξι (6), προσαυξανόμενες κατά μία για κάθε μήνα που παρήλθε από 1-1-2003 μέχρι και τον επόμενο της περαίωσης μήνα, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του μήνα αυτού και οι υπόλοιπες καταβάλλονται μέχρι το τέλος κάθε επόμενου μήνα αντίστοιχα. Επί υποθέσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καταβάλλεται επίσης κατά την περαίωση το 1/10 του προκύπτοντος τελικού ποσού φόρων και περαιτέρω εκ των υπολογιζόμενων κατά τις οικείες διατάξεις δόσεων καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου της περαίωσης μήνα τόσες δύσεις όσοι μήνες παρήλθαν από 1/8/2003 μέχρι και το μήνα αυτό και οι υπόλοιπες καταβάλλονται μέχρι το τέλος κάθε επόμενου μήνα αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, για την περαίωση όλων γενικά των παραπάνω υποθέσεων ισχύουν και εφαρμόζονται, ανάλογα στο σύνολό τους τα ήδη οριζόμενα από τις αποφάσεις 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 και 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/2003, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι 10/7/2003.

3. Επί υποθέσεων της παραγράφου 1 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις αποφάσεις 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 ή 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 , όπως αυτές ισχύουν, ή κατά τις γενικές διατάξεις, η περαίωση, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, γίνεται υπό το βάρος των τυχόν παραβάσεων του Κ.Β.Σ. και των λογιστικών διαφορών που έχουν διαπιστωθεί στο πλαίσιο του διαταχθέντος ελέγχου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψαν στοιχεία εξαίρεσης των υποθέσεων αυτών από ης οικείες ρυθμίσεις περαίωσης.

4. Σε περίπτωση μη αποδοχής της περαίωσης των υποθέσεων της παραγράφου 1, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται έλεγχος στις οικείες χρήσεις κατά τις γενικές διατάξεις, στο πλαίσιο του οποίου διενεργούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που κατά περίπτωση προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4, 6 και 8 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, όπως αυτή ισχύει, προκειμένου για υποθέσεις που θα υπήγοντο στον τρόπο ελέγχου της απόφασης αυτής και από τα άρθρα 4 και 6 της απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2001, όπως αυτή ισχύει, προκειμένου για υποθέσεις που θα υπήγοντο στον τρόπο ελέγχου της εν λόγω απόφασης. Αν πρόκειται ειδικά για υποθέσεις για τις οποίες επί ελέγχου με τις ανωτέρω αποφάσεις προβλέπεται η διενέργεια της επαλήθευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 , τότε, αντί της επαλήθευσης αυτής, διενεργούνται, υποχρεωτικά σε κάθε χρήση δύο (2) επιπλέον πρόσθετες επαληθεύσεις, ανεξαρτήτως ελεγκτικής υπηρεσίας, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Για το σκοπό αυτό, στις περιπτώσεις των παραπάνω υποθέσεων, συντάσσεται πρόγραμμα ελέγχου με τις κατά περίπτωση πρόσθετες επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργηθούν. Παρόμοιο πρόγραμμα ελέγχου συντάσσεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία επιβάλλουν τη διενέργεια πρόσθετων επαληθεύσεων πέραν αυτών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2001, ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της παραγράφου αυτής.

5. Τα οριζόμενα σης προηγούμενες παραγράφους ισχύουν από 24/7/2003 και εφεξής. Μέχρι και την προηγούμενη της παραπάνω ημερομηνίας συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αποφάσεων 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 και 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/2003, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι 10-7-/2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.