Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1115 - Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων και λοιπά θέματα
Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2004 00:00

1115/1089871/5979/ΔΕ-Β/9.11.2004 - Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων και λοιπά θέματα. 


Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. 1. Όπως κατ΄ επανάληψη έχει τονιστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εντατικoπoίησης των ελεγκτικών υπηρεσιών σε ότι αφορά την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3259/2004, καθώς και η διενέργεια οριστικών (τακτικών) φορολογικών ελέγχων και προσωρινών φορολογικών ελέγχων που αφορούν τη μη απόδοση παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, καλούνται οι ελεγκτικές υπηρεσίες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη ενεργοποίηση του ελεγκτικού τους μηχανισμού.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, να εκδοθούν άμεσα εντολές διενέργειας ελέγχου, κυρίως σε υποθέσεις που έχουν ανέλεγκτη τη χρήση 1998 (οικονομικό έτος 1999), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994. Αυτονόητο είναι ότι για τις υποθέσεις αυτές υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις του Ν. 3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3283/2004 εφόσον δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, οπότε με την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ο έλεγχος διακόπτεται.

Παράλληλα, να εκδοθούν και εντολές για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων στις επιχειρήσεις που δεν έχουν αποδώσει παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους για τις χρήσεις 2003 και εντεύθεν.

2. Ακόμα, για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα Κ.Β.Σ., να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου. Ειδικότερα, για διαπιστωθείσες παραβάσεις για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του N . 3220/2004 να ακολουθήσετε πιοτά τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1096/2004 .

3. Επίσης, να πραγματοποιηθεί άμεσα η εκκαθάριση συμπληρωματικών, τροποποιητικών δηλώσεων κλπ. φόρου εισοδήματος που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. Εξαιρετικά, για τις υπαγόμενες στις διατάξεις περαίωσης του Ν. 3259/2004 υποθέσεις, η εκκαθάριση τυχόν συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων κλπ. θα προηγείται της περαίωσης.

4. Για την συντομότερη υλοποίηση της περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 και 11 του Ν. 3259/2004 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3283/2004 , λόγω του πλήθους των υπαγόμενων στην περαίωση υποθέσεων και για την υποβοήθηση του έργου των. Δ.Ο.Υ., το Απογραφικό Δελτίο του άρθρου 9 του Ν. 3259/2004 , καθώς και το Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ίδιου άρθρου, ενσωματωμένο ή μη, δύνανται να συντάσσονται και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Το εν λόγω Απογραφικό Δελτίο - Μηχανογραφικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, θα συντάσσεται εις τριπλούν, θα φέρε την ένδειξη ότι έγινε ορθή μεταφορά των απαραίτητων δεδομένων και θα υπογράφεται από τον υπόχρεο και τον λογιστή, εφόσον συνέπραξε λογιστής για την συμπλήρωσή του. Από την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (e - oikonomia) έχουν την δυνατότητα οι υπόχρεοι να εκτυπώσουν το σχετικό Απογραφικό Δελτίο με ενσωματωμένο το Μηχανογραφικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο και θα προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα διερευνά αν υπάρχουν Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., Δελτία Πληροφοριών ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στη παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 3259/2004 , τα οποία και θα αναγράφονται επί του Απογραφικού Δελτίου - Μηχανογραφικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, με προσυπογραφή του υπαλλήλου που διενεργεί τον σχετικό έλεγχο και του αρμόδιου επόπτη.

Σε περίπτωση μη διαπίστωσης ύπαρξης ενός ή και περισσότερων εκ των πιο πάνω αναφερομένων λόγων, επί του σώματος του Απογραφικού Δελτίου, εφόσον αυτό αποτελεί και Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή επί του Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος. εφόσον αποτελούν διαφορετικά έντυπα, συντάσσεται σχετική πράξη περαίωσης η οποία υπογράφεται από τον υπόχρεο και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Με την υπογραφή της σχετικής πράξης περαίωσης ο φορολογούμενος καταβάλει το δέκα τοις εκατό (10%) του οφειλόμενοι) φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α.) τυχόν προστίμου Κ.Β.Σ. και κάθε άλλης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3259/2004 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του ιδίου νόμου.

Εκ των τριών (3) Απογραφικών Δελτίων - Mηχανoγραφημένων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, το ένα παραλαμβάνει ο υπόχρεος, το δεύτερο παραμένει στον σχετικό φάκελο και το τρίτο διαβιβάζεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για καταχώρηση στο σύστημα και διασταύρωση των στοιχείων του.

Τα υπόλοιπα Απογραφικά Δελτία για τα οποία έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη Αποδόσεων Επιβολής Προστίμων, Δελτίων Πληροφοριών, κατασχέσεις ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στη παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 3259/2004 , ή δεν έχει υποβληθεί Απογραφικό Δελτίο από τον υπόχρεο, θα συντάσσονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα αποστέλλονται στον υπόχρεο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 3259/2004 ή θα παραδίδονται άμεσα σε αυτόν, εφόσον τούτο είναι εφικτό, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περαίωσης (βεβαίωση του φόρου).

Εφόσον από την διασταύρωση των δηλωθέντων δεδομένων προκύψει ανακρίβεια ως προς τα δηλωθέντα από τον υπόχρεο υποχρεωτικά δεδομένα, εφαρμογή θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3259/2004.

Β. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κεφαλαίου ( άρθρο 102 του Ν. 2961/2001 και άρθρο 12 παρ. 3 του Α.Ν. 1521/1950 ) στις 31-12-2004 παραγράφονται: α) υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση υποβλήθηκε μέχρι 31-12-1994 και φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση υποβλήθηκε μέχρι 31-12.1999 και β) οι υποθέσεις των φορολογιών αυτών, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση, αλλά η προθεσμία για υποβολή της έληξε στις 31-12-1989.

Δεδομένου ότι αφενός δεν αντιμετωπίζεται θέμα παράτασης του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημόσιου και αφετέρoυ με προγενέστερα έγγραφά μας σας είχαμε κάνει γνωστή τη βούληση για συντόμευση του χρόνου παραγραφής και σας είχαμε δώσει οδηγίες για τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, παρακαλούμε να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους των υποθέσεων αυτών.

Γ. Το Δικαστικό Τμήμα των Δ.Ο.Υ. να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ήτοι:

- Να παρακολουθεί επισταμένως όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών Ν. 3259/2004 και να ειδοποιεί αμέσως τους οφειλέτες, που δεν θα πληρώσουν έστω και μια δόση της ρύθμισης αυτής.

- Να παρακολουθεί όσους έχουν ζητήσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής εάν συμμορφώνονται στις αποφάσεις των διευκολύνσεων.

- Για όσους χάνουν το ευεργέτημα ρύθμισης του Ν. 3259/2004 ή της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των αρμόδιων οργάνων ή σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και δεν ζητούν διευκόλυνση να προβαίνει άμεσα στη λήψη μέτρων επιλέγοντας όμως αυτά που θα αποφέρουν άμεση είσπραξη και θα επιβαρύνουν με λιγότερα έξοδα τόσο το Δημόσιο όσο και τον οφειλέτη.

- Να γίνει έρευνα για εντοπισμό των συν υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο - ΠΟΛ. 1103/2004 , λαμβάνοντας μέτρα είσπραξης και κατά των προσώπων αυτών, παρέχοντάς τους όμως ταυτόχρονα και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής σε όσους αδυνατούν να καταβάλουν τα χρέη τους εφάπαξ.

- Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί θα ζητείται και η συνδρομή του τομέα του φορολογικού ελέγχου για την ανεύρεση των συνυποχρέων ή τον εντοπισμό απαιτήσεων ή περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Δ. Ακόμα, στις περιπτώσεις χορήγησης από τα αρμόδια δικαστήρια αναστολής καταβολής του ποσού που προβεβαιώνεται λόγω άσκησης προσφυγής επί υποθέσεων αρμοδιότητας Ελεγκτικών Κέντρων, τα Ελεγκτικά Κέντρα να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για τη χορήγηση της αναστολής, ώστε να αποφεύγεται η λήψη τυχόν αναγκαστικών μέτρων.

Ε. Τέλος, η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης να δώσει εντολή στους αρμόδιους Επιθεωρητές να εποπτεύσουν την ορθή εφαρμογή των παραπάνω και ειδικότερα την πορεία εκκαθάρισης των συμπληρωματικών, τροποποιητικών δηλώσεων καθώς και τους ρυθμούς αυξομείωσης υποβολής τους κατ΄ έτος.