Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1007 - Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί μέτρα
Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2007 03:00

ΠΟΛ. . 1007
 
Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/97.

Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το παραπάνω θέμα, περί της δυνατότητας παραλαβής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα του άρθρου 14 του ν.2523/97 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εκδόθηκε η αριθ.172/2006 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, από τη ρητή γραμματική διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.3296/2004, η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.2523/97, προκύπτει αβιάστως ότι η απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων ή χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, αναφέρεται σε αιτήματα που υποβάλλονται από τον παραβάτη προκειμένου αυτός να δυνηθεί να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία με συμβολαιογραφικές πράξεις.

Στην περίπτωση όμως της εκποίησης ακινήτων του παραβάτη με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, το αίτημα παραλαβής από την αρμοδία Δ.Ο.Υ της δήλωσης φόρου μεταβίβασης υποβάλλεται από τον υπερθεματιστή και όχι από τον παραβάτη και συνεπώς δεν εφαρμόζεται η παραπάνω απαγόρευση παραλαβής της δήλωσης.

Ενόψει των ανωτέρω, η αρμόδια Δ.Ο.Υ υποχρεούται να παραλάβει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2523/1997.

Την παραπάνω γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.