Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1011553 - Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2006 03:00

1011553/357/ΔΜ/3.2.2006 - Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93

Υπουργείο Οικονομικών

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας και αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 2 της ΑΥΟΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 ΦΕΚ 193/Β περί ΑΦΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ σε όσους υποβάλλουν δήλωση φορολογίας κεφαλαίου λόγω απόκτησης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 3 της ίδιας ως άνω απόφασης ορίζεται ότι αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ των υπόχρεων σε όλες τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και στις δηλώσεις απόδοσης φόρων τελών και εισφορών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137) παρέχονται φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων σε μεγάλες οικονομικές μονάδες.

Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις του ανωτέρω νόμου, που στην κυριότητά τους έχουν ακίνητο το οποίο θα εισφέρουν σε εταιρεία που δεν έχει ακόμα συσταθεί, υποβάλλουν δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ), στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο ΑΦΜ της μετασχηματιζόμενης εταιρείας.