Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1056929 – Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997 – 2007
Τρίτη, 12 Απριλίου 2011 01:00

Δ13 ΦΜΑΠ 1056929 ΕΞ 12.4. 2011 – Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997 – 2007

Υπουργείο Οικονομικών

Κατόπιν διασταυρώσεων που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φορολογουμένων-κατόχων Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίοι αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλλαν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. την περίοδο 1997 μέχρι 2007 για ένα ή περισσότερα έτη.

Οι ανωτέρω φορολογούμενοι με ανακοίνωση από το Υπουργείο κλήθηκαν να τακτοποιήσουν την φορολογική τους αυτή υποχρέωση, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας μέχρι την 31η Μαΐου 2011.

Θα σας αποσταλεί άμεσα από τη Γ.Γ.Π.Σ. κατάσταση (μέσω της εφαρμογής διασταυρώσεων του δικτυακού τόπου http : //10.30.6.20), η οποία περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία, (άνω του 1.000.000 € σύμφωνα με τα στοιχεία Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008), τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007.

Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαδικασίες για την διαχείριση των διασταυρωτικών αυτών καταστάσεων.

Συγκεκριμένα:

Στις περιπτώσεις που από τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει και μετά από τον έλεγχο της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., είτε για όλα τα έτη (1997 – 2007) είτε για κάποια από αυτά, ο υπόχρεος θα καλείται τηλεφωνικά, εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις και να καταβάλει τον αναλογούντα Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, με τις νόμιμες προσαυξήσεις ή να του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου προβλέπεται.

Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο υπόχρεος θα προσκομίσει την δήλωση μόνος του ή κατόπιν πρόσκλησης που θα αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εάν υποβληθεί η οικεία δήλωση, για τον υπολογισμό των πρόσθετων φόρων και προστίμων, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 (σύμφωνα με την ΠΟΛ 1041/2008). Για το λόγο αυτό, πριν την υποβολή της οικείας δήλωσης, θα πρέπει να τους επιδίδεται πρόσκληση ελέγχου Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του ν. 3610/2007, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Επισημαίνεται πως όλες οι δηλώσεις των ετών 1998 έως και 2007 οι οποίες παραλαμβάνονται, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο υποσύστημα TAXIS – ΦΜΑΠ ώστε να λαμβάνουν αριθμό δήλωσης, ανεξάρτητα από το αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Όλα τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται υποχρεωτικά στην «Εφαρμογή καταγραφής αποτελεσμάτων διασταυρώσεων» ( http : //10.30.6.20).

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής θα σας αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Ειδικά για το έτος 1997, οι δηλώσεις που παραλαμβάνονται καταχωρούνται στο χειρόγραφο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, η εκκαθάριση του φόρου γίνεται χειρόγραφα και το διπλότυπο εκδίδεται μέσω του Υποσυστήματος TAXIS – Έσοδα.

pdfΠρόσκληση αρ. 4 Ν. 3610-2007 για Φ.Μ.Α.Π.