Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1100165 - Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2005 00:00

1100165 /1274/0006Δ/21.10.2005 - Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_14941_15832/29.9.2005 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που αφορά στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με αυτό:

α) Όλες οι Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το πρωτότυπό τους ή το ακριβές αντίγραφο της Υπηρεσίας που το εξέδωσε.

β) Τα επικυρωμένα από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα εγγράφων των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα (παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του ν.3345/2005), εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως στην περίπτωση που απαιτείται αποκλειστικά η υποβολή πρωτοτύπου .

γ) Απλά αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδονται από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, εφόσον συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 υπεύθυνη δήλωση, γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα (παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του ν.3345/2005), εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

2. Επίσης, σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.

α) δεν συνιστά ανανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρχικής ισχύος κ.ά., αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, όπως αυτό ισχύει, κατά τον χρόνο έκδοσής του (σχετικό είναι το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, σελ. 6 αυτού, που σας κοινοποιήσαμε με το αριθ. 1083343/1076/0006Δ/2.9.2005 έγγραφό μας).

Κατά συνέπεια, όταν το πρωτότυπο έχει χρονικό περιορισμό και δεν γίνεται δεκτό από μετά από το συγκεκριμένο χρονικό όριο ισχύος του, η επικύρωση αντιγράφου του δεν μεταβάλλει το χρονικό όριο ισχύος του πρωτοτύπου και

β) αποβλέπει στην κατά το δυνατόν ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και δεν καταργεί το δικαίωμά τους να προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία.