Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1120952 - Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2005 03:00

1120952/414/0013/22.12.2005 - Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 από ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

 

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Με την 1114210/438/0013/ΠΟΛ 1147/30-11-2005 παρατάθηκε ως την 30η Δεκεμβρίου 2005 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2005.

 

Όμως υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005 οι οποίες είναι:

 

α) Υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε μέσω του συστήματος TAXISnet είτε χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 και απεβίωσαν εντός του 2005.

 

β) Φυσικά πρόσωπα που συνοικούν, βαρύνουν κατά τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχουν αναγραφεί στον πίνακα 9.2 του εντύπου Ε1 έτους 2005, η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά από αυτόν.

 

γ) Νομικά πρόσωπα τα οποία προέβησαν σε διακοπή εργασιών εντός του 2005 και δεν είχαν πιστοποιηθεί προγενέστερα στο TAXISnet.

 

Για τις κατηγορίες αυτές οι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος οφείλουν να προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλουν χειρόγραφα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 

α) Για περιπτώσεις υπόχρεων σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 οι οποίοι απεβίωσαν εντός του έτους (περίπτωση α):

 

1. Φωτοτυπία της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 του υπόχρεου, με τα αποδεικτικά υποβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων των ανωτέρω δηλώσεων εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπεβλήθη ηλεκτρονικά,

 

2. υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι τα υποβαλλόμενα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων,

 

3. ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 

β) Για περιπτώσεις φυσικών προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 (περίπτωση β).

 

1. Φωτοτυπία της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 του υπόχρεου, με τα αποδεικτικά υποβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων,

 

2. υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 τα υποβαλλόμενα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

γ) Για περιπτώσεις νομικών προσώπων που προέβησαν σε διακοπή εργασιών:

 

1. Φωτοτυπία της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2005 του υπόχρεου,

 

2. βεβαίωση διακοπής εργασιών Επισημαίνεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2005 που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτό ως την τελευταία ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 και συνοδεύεται με τα προαναφερόμενα, θεωρείται αρχική, συνεπώς δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

 

Στις δηλώσεις αυτές ως αριθμός δήλωσης θα αναγραφεί ο αριθμός δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου με την ένδειξη /1, ή αν είναι περισσότερα του ενός τα προστατευόμενα μέλη /2, /3 κ.ο.κ. (ΠΟΛ 1111/2005)