Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1018848 - Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (βενζινοπωλών)
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2006 03:00

1018848/22.2.2006 - Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (βενζινοπωλών)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1435 Β) για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετησίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Την μη έγκαιρη χορήγηση στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων της βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών τους από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 ειδικά για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων ορίζεται η 3η Απριλίου 2006 αντί της 1 ης Μαρτίου 2006. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1 στις 3 Απριλίου του 2006.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.