Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1008872 – Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α΄)
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2006 00:00

1008872/2411/05/ΔΟΣ/13.02.2006 – Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α΄)

Υπουργείο Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) για την ανάγκη ορισμού των αποδεικτικών στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, σχετικά με την "Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις", με τις οποίες ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (E.E.L 157/138/26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) που αφορούν στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και συναφών θεμάτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3363/2005 (ΦΕΚ 159 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3365/2005 (ΦΕΚ 161 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3364/2005 (ΦΕΚ 160 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν.3362/2005 (ΦΕΚ 158 Α΄).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3361/2005 (ΦΕΚ 157 Α΄).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα αντίστοιχα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

12. Τις διατάξεις των άρθρου 2 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3355/2005 (ΦΕΚ 151 Α΄).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 284/1988)".

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα αποδεικτικά στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005, ως ακολούθως:

Αρθρο 1

Πιστοποιητικό για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, η πιστοποίηση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για το σκοπό αυτό εκδίδει πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκδίδει το πιστοποιητικό μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Η αίτηση περιλαμβάνει την επωνυμία του φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, τη διεύθυνσή του, καθώς και κατάλογο των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που αυτός διαχειρίζεται.

Στην ως άνω αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) επισυνάπτονται τα εξής στοιχεία:

- Άδεια σύστασης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3283/2004), καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί.

- Βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

- Καταστατικό με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς και άδεια σύστασης και λειτουργίας  του φορέα διαχείρισης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α (Α.Ε.Δ.Α.Κ.),

- καθώς και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι φορείς διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Α.Ε.Δ.Α.Κ.) υποβάλλουν για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου στους κατωτέρω αρμόδιους οικονομικούς φορείς:

α) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) στις τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε συμφωνίες για την πρόβλεψη μέτρων ισοδύναμων με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του  Συμβουλίου και οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο από την Ελλάδα, ήτοι στην Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

γ) στα συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα οποία η Ελλάδα υπέγραψε διμερείς συμφωνίες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο, ήτοι στις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα, στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στην Ανγκουίλα, στις Νήσους Καϋμάν, στο Μονσεράτ, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ. και Κάικος.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα υποβληθέντα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος.

Αρθρο 2

Βεβαίωση του ποσοστού του ενεργητικού των οργανισμών ή φορέων με έδρα στην Ελλάδα

1. Για την εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.

3312/2005, οι φορείς διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) βεβαιώνουν για κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ότι αυτός επενδύει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40% ή το 15%, κατά περίπτωση, του ενεργητικού του σε απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου, εκδίδοντας βεβαίωση για το ως άνω ποσοστό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

2. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), καθώς και από τους ορκωτούς ελεγκτές με βάση τις εξαμηνιαίες αναλυτικές εκθέσεις για τη σύνθεση του επενδυμένου ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).

3. Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται εντός τριμήνου από το τέλος του έτους, στο οποίο αφορά, και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας διαχείρισης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.,

- το όνομα και την κατηγορία (μικτό, ομολογιακό κ.λπ.), του αμοιβαίου κεφαλαίου,

- το νόμισμα στο οποίο έχει γίνει η αποτίμηση του ενεργητικού,

- μέρισμα, στην περίπτωση διανομής του, στο οποίο περιλαμβάνονται τόκοι από επένδυση σε  απαιτήσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005,

- το ποσοστό του ενεργητικού το οποίο έχει επενδυθεί, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε  απαιτήσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Η ως άνω βεβαίωση υποβάλλεται στους αρμόδιους οικονομικούς φορείς όλων των υπαγομένων κρατών και εδαφών, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

Αρθρο 3

Τήρηση στοιχείων και κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005

1. Οι φορείς πληρωμής όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.  3312/2005 υποχρεούνται να τηρούν σε αρχείο τα αποδεικτικά στοιχεία των άρθρων 1 και 2 της παρούσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να συλλέγουν τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/ 2005 και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Τα στοιχεία αυτά, τα οποία κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών από τη Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.

3. Ως προς το χρόνο και τον τρόπο διαβίβασης των ως άνω στοιχείων προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών από τη Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. ισχύουν τα οριζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ COMMISSION

105 62 ΑΘΗΝΑ 1, KOLOKOTRONI & STADIOU STR.

ΕΛΛΑΔΑ 10562 ATHENS, HELLAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2Γ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ ΤΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ.

CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES ("UCITS") ARTICLE 4(2C) OF COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC OF 3 JUNE 2003 ON TAXATION OF SA VINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PA YMENTS

1. Επωνυμία και διεύθυνση του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.ΚΑ.

1. Identification and address of the entity

1.1. α) Επωνυμία / πλήρης επωνυμία του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Name/full name of the entity

β) Αριθμός φορολογικού μητρώου/ Tax Identification

Number page 5 / 71.2. Πλήρης διεύθυνση του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α / Complete address of the entity

1. Βεβαίωση/Certification

Πιστοποιείται ότι ο φορέας που αναφέρεται ανωτέρω είναι φορέας διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αναγνωρισμένος βάσει της Οδηγίας 85/611/ΕOΚ για την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2γ της

Οδηγίας 2003/48/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Το παρόν πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για 3 έτη, εκτός εάν ανακληθεί με αίτηση  του φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει άμεσα την ανάκληση σε κάθε οικονομικό φορέα από τον οποίο λαμβάνει τόκους.

I certify that the entity named above is a UCITS recognized in accordance with Directive 85/61 1/EEC for the purpose of the Article 4(2c) of the Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments.

This certificate will remain valid for 3 years unless revoked at the request of the entity, which will then be liable immediately to report the revocation to any economic operator from which it receives interest payments.

Υπογραφή / Signed

Ημερομηνία / Date

Θέση / Position [1]

[1] Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό

/Full

name and address of responsible authority issuing the certificate Σφραγίδα της

αρμόδιας αρχής/Stamp of the responsible authority

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / GREEK UCITS CERTIFICATE

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 δ) της Οδηγίας 2003/48/EK/Pursuant to article 6 par. 1

d) of the Council Directive 2003/48/EC

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / COMPANY NAME:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / COMPANY ADDRESS:

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / TIN OF THE COMPANY:

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) / UCITS (MUTUAL FUND NAME):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY/ SUBCATEGORY:

page 6 / 7ΝΟΜΙΣΜΑ / CURRENCY

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/INVESTOR TYPE

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / DIVIDEND DISTRIBUTED: ΝΑΙ/YES ΟΧΙ /NO

Καθεστώς σε σχέση με Οδηγία 2003/48/ΕΟΚ/Status as per 2003/48/EC:

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ / APPLICABLE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/EFFECTIVE DATE: / /

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ASSET %4 %

Ημ/νία του πιστοποιητικού / Date of the Certificate: __/__/__

Υπογραφή / Signature Υπογραφή / Signature Υπογραφή / Signature

Οικονομικός Διευθυντής / Financial Director

Διευθύνων Σύμβουλος / Chief Executive Officer

Ορκωτός Ελεγκτής / Auditor or Managing Director

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.