Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Ε. 2120/27.6.2019 - Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου (άρθρο 2 παρ. 8, περ. α και άρθ. 8 της επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο V, άρθ. 8 της επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο νΙ) και του δωδέκατου άρθ. του ν. 4618/2019 για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 00:00

Ε. 2120/27.6.2019 - Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου (άρθρο 2 παρ. 8, περ. α και άρθρο 8 της επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο V, άρθρο 8 της επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο νΙ) και του δωδέκατου άρθρου του ν. 4618/2019 (89 Α') για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ

Με τις διατάξεις του ν. 4618/2019 (Α'89) με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 6-9-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα φορολογίας κεφαλαίου:

Συγκεκριμένα:

  1. Με το Πρώτο άρθρο του ν. 4618/2019 κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι επιμέρους συμβάσεις για τα Έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτή κυρώθηκε και ισχύει με το πρώτο άρθρο του ν. 4564/2018 (Α' 170).

Για όσα θέματα δεν εξειδικεύονται στις επιμέρους συμβάσεις, ισχύουν τα οριζόμενα στη Σύμβαση (άρθρο 8, παρ. 4 και άρθρο 8 παρ. 3 των συμβάσεων) και ως εκ τούτου, ισχύουν και οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 3 παρ. 4, εδάφια 4.1 και 4.3 του ν. 4564/2018.

Επιπλέον, η δωρεά του έργου V τυγχάνει και των απαλλαγών της παρ. 3, του αρ. 3Α του ν. 4182/2013 ( Α' 185), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α' 139) (αρ. 2 παρ. 8, περ. α του ν. 4618/19).

Ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην οικεία φορολογική νομοθεσία.

Οι επιμέρους συμβάσεις αποτελούν τα παραρτήματα 5 και 6 της από 6.9.2018 Σύμβασης και είναι αναπόσπαστα μέρη αυτής (άρθρο εικοστό όγδοο του ν. 4618/2019).

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν.4223/2013 (Α' 167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 11 του 4472/2017 (Α' 74) και αφορούσε τη μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2020 καταργήθηκε με το δωδέκατο άρθρο του ν. 4618/2019.