Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Ε. 2023/2019 - Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018 06/02/2019
2 Α. 1037/1.2.2019 – Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - ... 01/02/2019
3 Ε. 2007/10.1.2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» 10/01/2019
4 1235 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4577/2018 21/12/2018
5 1228 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 17/12/2018
6 1214 – Τροποποίηση απόφασης ΠΟΛ.1210/2018 σχετικά με το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), ως προς την έναρξη ισχύος της 23/11/2018
7 1171568 – Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας 21/11/2018
8 1210 – Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, ... 16/11/2018
9 1209 – Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του N . 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού 14/11/2018
10 1156 - Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. - Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138) 02/08/2018
11 1106959– Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017 12/07/2018
12 1117 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 73 του Ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθ. 58 του Ν. 4172/2013 και του άρθ. 27Α του Ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 47 του Ν. 4172/2013 21/06/2018
13 1075697 - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείτε στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2725/1999. 18/05/2018
14 1073111– Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β' της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 14/05/2018
15 1069 – Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2017 (Ν) 13/04/2018
16 1057 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων … - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου… 29/03/2018
17 1047682 - Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017 28/03/2018
18 ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 19.3.2018 – Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ 19/03/2018
19 1198 - Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού́ προσδιορισμού́ φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά́ πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά́ έτη που αρχίζουν από́ 1/1/2014 και μετά 13/12/2017
20 1167 - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 07/11/2017
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 30