Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 1156 - Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. - Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138) 02/08/2018
2 1106959– Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017 12/07/2018
3 1117 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 73 του Ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθ. 58 του Ν. 4172/2013 και του άρθ. 27Α του Ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 47 του Ν. 4172/2013 21/06/2018
4 1075697 - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείτε στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2725/1999. 18/05/2018
5 1073111– Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β' της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 14/05/2018
6 1069 – Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2017 (Ν) 13/04/2018
7 1057 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων … - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου… 29/03/2018
8 1047682 - Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017 28/03/2018
9 ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 19.3.2018 – Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ 19/03/2018
10 1198 - Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού́ προσδιορισμού́ φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά́ πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά́ έτη που αρχίζουν από́ 1/1/2014 και μετά 13/12/2017
11 1167 - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 07/11/2017
12 1159 – Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης 11/10/2017
13 1133271 – Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 12/09/2017
14 1132 - Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017 24/08/2017
15 1117344 - Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία 03/08/2017
16 1109583 - Κατά την κεφαλαιοποίηση, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 το οποίο σχηματίσθηκε στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000 ..... 26/07/2017
17 1099 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων α΄ κατηγορίας του ν. 27/1975 φορ. ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ... 13/07/2017
18 1107407 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' άρθρου 45 του ν.4172/2013 12/07/2017
19 1087 – Κοινοποίηση της αριθ. 100/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 20/06/2017
20 1065927 – Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 04/05/2017
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 30