Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1141203 – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011 01:00

1141203 – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών

Υπουργείο Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση τις ανωτέρω διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται χρέη προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ, καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α. και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

Τα προαναφερθέντα χρέη προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία μέχρι τις 22 Αυγούστου 2011 και αφορούν περιόδους μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010 ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2011 σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις χωρίς τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή εφάπαξ με ταυτόχρονη απαλλαγή και από φορολογικές προσαυξήσεις ή φορολογικά πρόστιμα.

Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που θα βεβαιώνονται στις παραπάνω Υπηρεσίες από 22 Αυγούστου 2011, καθώς και μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.

Επισημαίνεται ότι, για την υπαγωγή στη παρούσα νομοθετική ρύθμιση δεν απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής αλλά και η καταβολή της πρώτης δόσης στις οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες.

1. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση

Α. Χρέη βεβαιωμένα μέχρι 22/08/2011, που αφορούν σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010 Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των χρεών προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α., που είναι βεβαιωμένα κατά ΚΕΔΕ στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή στα Τελωνεία του Κράτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και αντίστοιχα χρέη, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4002/2011 (ήτοι 22.08.2011) και αφορούν σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.

Β. Χρέη βεβαιωμένα μέχρι 22/08/2011, που αφορούν σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010 και υπάγονται στη ρύθμιση κατόπιν αιτήσεως

Με αίτηση του οφειλέτη, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και τα χρέη της ανωτέρω παραγράφου 1Α του παρόντος, που:

α) Τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

β) Έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 21, όπως ισχύουν, του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.

Γ. Χρέη που αφορούν σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010, θα βεβαιωθούν μετά τις 22/08/2011 και υπάγονται στη ρύθμιση κατόπιν αιτήσεως

Με αίτηση του οφειλέτη, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και τα χρέη, που αφορούν σε χρόνο μέχρι και 31.12.2010, που θα βεβαιωθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (22.08.2011), καθώς και μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, καθώς και χρέη της ως άνω περιόδου των οποίων έληξε η αναστολή είσπραξης.

2. Πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη

Πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, μπορούν μετά από αίτηση, να ρυθμίσουν το σύνολο των παραπάνω χρεών για τα οποία έχουν ευθύνη καταβολής. Εάν η ευθύνη τους περιορίζεται σε μέρος οφειλής, που αναφέρεται σε συγκεκριμένη εγγραφή, δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό, αλλά το σύνολο της συγκεκριμένης εγγραφής.

3. Προθεσμίες υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση

α) Για τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1Α και 1Β, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2011 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

β) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών της παραπάνω περίπτωσης 1Γ απαιτείται υποβολή αίτησης του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο μέσα σε τρεις μήνες από την βεβαίωση των οφειλών αυτών ή της λήξης της αναστολής αυτών.

4. Ευεργετήματα του οφειλέτη

α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται είτε εφάπαξ, είτε σε μηνιαίες δόσεις από δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48), με ελάχιστο ποσό δόσης χίλια (1.000) ευρώ, και με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων που επιλέξει ο οφειλέτης.

β) Επιπλέον έκπτωση κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τους τυχόν πάσης φύσεως πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις φόρου και φορολογικά πρόστιμα που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς και αφορούν στην κύρια οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει την εφάπαξ καταβολή.

5. Προθεσμίες καταβολής δόσεων

α) Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1Α και 1Β, η εφάπαξ καταβολή όλου του ρυθμιζόμενου ποσού στα πλαίσια ισχύος της πρώτης δόσης ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από το μήνα  υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

β) Ειδικά για οφειλές της παραγράφου 1Γ του παρόντος, η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφληση γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

6. Διαδικασία διαγραφής των πρόσθετων φόρων, των προσαυξήσεων φόρου και των φορολογικών προστίμων, που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς, στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής.

α) Χρέη βεβαιωμένα μέχρι τις 22/08/2011 που αφορούν σε χρόνο μέχρι και τις 31.12.2010 (παραπάνω περιπτώσεις 1Α και 1Β)

Με την υποβολή της αίτησης για εφάπαξ εξόφληση, με την οποία ο οφειλέτης ζητά και έκπτωση πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το δικαστικό τμήμα συντάσσει αυθημερόν υπηρεσιακό σημείωμα προς το αρμόδιο για τη βεβαίωση τμήμα της ίδιας Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλει το ίδιο υπηρεσιακό σημείωμα με τηλεομοιοτυπία εφόσον πρόκειται για άλλη Υπηρεσία, για τον προσδιορισμό του ποσού των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περίπτωση α) της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011. Το αρμόδιο τμήμα ή Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών για το ακριβές ποσό των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων που έχει βεβαιωθεί με το συγκεκριμένο χρηματικό κατάλογο και για το οποίο ζητείται η εφάπαξ πληρωμή. Η Δ.Ο.Υ. ειδοποιεί άμεσα τον αιτούντα την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον γίνει η εφάπαξ εξόφληση της οφειλής στο σύνολό της εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης, τότε συντάσσεται ατομικό φύλλο έκπτωσης και διαγράφεται το ποσό των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων για τα οποία έχει χορηγηθεί η έκπτωση, με βάση τις διατάξεις του Ν.4002/2011.

β) Χρέη βεβαιωμένα μετά τις 22/08/2011 που αφορούν σε χρόνο μέχρι και τις 31.12.2010 (παραπάνω περίπτωση 1Γ)

Θα πρέπει να επαναληφθεί η αντίστοιχη ανωτέρω διαδικασία αλλά όλες οι ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων θα πρέπει να γίνουν αυθημερόν ώστε η καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης να γίνει την ημέρα κατάθεσης της αίτησης για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση.

7. Συνέπειες της ρύθμισης στα ήδη ληφθέντα μέτρα

Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση και είναι συνεπής σ’ αυτή:

• Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

• Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

• Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο, προς διασφάλιση της οφειλής, να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.

• Μέτρα που έχουν επιβληθεί για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 ή παρεπόμενες ποινές ή άλλες δυσμενείς συνέπειες, που συνεπάγονται οι παραπάνω οφειλές ή η ταμειακή βεβαίωσή τους, αίρονται ή η ισχύς τους αναστέλλεται αυτοδικαίως και δεν επιβάλλονται νέα, εφόσον ο οφειλέτης τηρεί την υποχρέωση καταβολής των ως άνω δόσεων.

8. Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

9. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου.

β) Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης επιβαρύνεται με την κατά ΚΕΔΕ προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ανά μήνα.

γ) Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται με την μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, καθώς και με την μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συνέπεια του ανωτέρω είναι και η καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης, καθώς και η επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

δ) Τα νέα πρόσωπα (νέοι δήμοι-νέες περιφέρειες), που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄, όπως ισχύει, από 01.01.2011, ως καθολικοί διάδοχοι των παλαιών δήμων, νομαρχιών, περιφερειών ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών τους και δύνανται να ρυθμίσουν τα χρέη αυτών με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011.

ε) Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν.1882/1990, όπως ισχύει και εφόσον ισχύουν οι λοιπές προϋποθέσεις αυτού.

Ειδικότερα:

• Αν υποβληθεί αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον οι οφειλές είναι διασφαλισμένες και να ορίζει ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.

• Αν υποβληθεί αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., λοιποί τρίτοι), μπορεί να παρακρατηθεί μέρος ή το σύνολο της απαίτησης που θα εισπραχθεί, το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

στ) Εάν προκύψει συμψηφισμός, βάσει των διατάξεων του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύουν, μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), βέβαιων και εκκαθαρισμένων ανταπαιτήσεων και η ημερομηνία συνάντησης αυτών είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση, διενεργείται πίστωση στις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.

ζ) Στην παρούσα ρύθμιση περιλαμβάνονται και οφειλές προς το Δημόσιο που εμφανίζονται σε λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού και βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ. στον λογαριασμό ΚΑΧΚΕΕΔ (με πενταψήφιο κωδικό εσόδου), καθώς και οι λογαριασμοί που είναι βεβαιωμένοι σε πενταψήφιους κωδικούς, αλλά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

η) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και χρέη προς το Δημόσιο νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ και τελούν σε καθεστώς πτώχευσης.

θ) Στις ανωτέρω ρυθμίσεις και με τις ίδιες προϋποθέσεις εμπίπτουν και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί φορολογικών μηχανισμών, τα οποία ως κύρια οφειλή δεν υπάγονται στην έκπτωση του 100 % με την εφάπαξ καταβολή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 της παρούσης.

Απαλλάσσονται μόνο από τις προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης καταβολής τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου.

ι)Στις ανωτέρω ρυθμίσεις, με τις ίδιες προϋποθέσεις, εμπίπτουν και οι οφειλές από ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, λοιπά τέλη και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο) των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ.