Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Ε.
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 4537 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις 17/05/2018
2 Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου – «Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» 16/05/2018
3 1087 – Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη 15/05/2018
4 1088 – Κοινοποίηση της 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή ... 15/05/2018
5 1084 – Τροποποίηση της ΠΟΛ 1137/2017 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 γ΄ εδάφιο του ν. 4428/2016 και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου ... 15/05/2018
6 1071818- Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους 11/05/2018
7 1078 – Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 του Υπ. Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών … της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών …. 10/05/2018
8 1082– Αναγραφή στη δήλωση Φ.Ε. φυσ. προσώπων των κερδών/ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή ... 10/05/2018
9 1074 – Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, ... 08/05/2018
10 1063035 – Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012, περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,... 08/05/2018
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 190