Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1020198/24.2.2006 - Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στο νομό Κεφαλληνίας και ρύθμιση αυτών
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2006 03:00

1020198/24.2.2006 - Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στο νομό Κεφαλληνίας και ρύθμιση αυτών.

Υπουργείο Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου Ν. 2275/94 (ΦΕΚ 238 Α'), με την οποία ο Υπουργό Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών , πλημμύρων και άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημίες σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 (΄ξι) μηνών και να ρυθμίζει την καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν την οφειλή κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ. Α'), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με Αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.)

5. Το γεγονός ότι εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας στο νομό Κεφαλληνίας, τον μήνα Ιανουάριο, δημιουργήθηκε πλήθος προβλημάτων με αποτέλεσμα την αδυναμία των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, παρά την έκδοση της 1009387/534-20/0016/30-1-2006 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 146 Β', 8-2-2006) με την οποία δόθηκε παράταση καταβολής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 28-2-2006.

6 Την 37930/ΔΙΟΕ1264/14-10-05 (ΦΕΚ 1432 Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια Εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Αποφασίζουμε

1) Αναστέλλουμε έως 29-6-2006 την πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. του νομού Κεφαλληνίας και ληξιπροθέσμων (κατά Κ.Ε.Δ.Ε.), μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ' αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς.

2) Παρατείνουμε μέχρι 30-5-2006 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., οφειλών που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της αντίστοιχης δήλωσης οικονομικού έτους 2006.

3) Τα χρέη των παραπάνω περιπτώσεων ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 2-1-2006 και καταβάλλονται σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 30-6-2006 στη Δ.Ο.Υ., που είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ?.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσεις έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α').

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.