Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1039626 - Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2011 01:00

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1039626 ΕΞ 9.3.2012

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Δ6Α 1033376 ΕΞ 28.2.2012 (ΦΕΚ 499 Β/28.2.2012) «Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011

(ΦΕΚ 180 Α/2011).

2. Την Α.Υ.Ο. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (ΦΕΚ 2860 Β/19.12.2011).

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β/8.12.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών

Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Την Α.Υ.Ο. Δ6Α 1033376 ΕΞ 28.2.2012 (ΦΕΚ 499 Β/28.2.2012).

6. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 1 της αριθμ. Δ6Α 1033376 ΕΞ 28.2.2012 (ΦΕΚ 499

Β/28.2.2012) Α.Υ.Ο προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Το ανωτέρω όριο οφειλών μπορεί να μειώνεται ώστε ο αριθμός των εξεταζόμενων υποθέσεων να είναι τουλάχιστον χίλιες πεντακόσιες (1.500).»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.