Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1041732 - Τροποποίηση της αριθ.1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου»
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 08:36

1041732 - Τροποποίηση της αριθ.1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’-211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’-249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’-149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».
ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β’-1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
στ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’-210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
ζ) Της αριθ. 1097603/1206/Α0006/3.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Β’-1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».
η) Της αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 (Φ.Ε.Κ.Β΄-1843) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
θ) Της 1021292 /3436/ΔΕ-Β/20.2.2009 (Φ.Ε.Κ.Β΄-399) Α.Υ.Ο.Ο. «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄-2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
ια) Του π.δ.551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α’-259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
ιβ) Της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
ιγ) Του π.δ.16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α’-6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' - 2).
ιδ) Της 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12.5.1998 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄-486) «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/ Α0006/28.7.1998 (Φ.Ε.Κ. Β΄-841) και 1052446/7121/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1206/7.6.2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄-755)Α.Υ.Ο. και την 1009921/83/Α0006/4.2.2004 (Φ.Ε.Κ. Β-241)Α.Υ.Ο.Ο.
ιε) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α’-137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’-154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-38).
ιστ) Της αριθ. 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 (Φ.Ε.Κ.Β΄-1829) Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
ιζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄145) και την αριθ.188/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
1. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 της αριθ. 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις που υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν.3888/2010 και έγινε αποδεκτό το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων».
2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 της ανωτέρω απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (επίναυλος), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές ο προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου αποστέλλει αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα περαιτέρω».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.