Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1093861 - Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/ΕΞ/2010 – 0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄), όπως ισχύει
Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011 01:00

Δ16Α 1093861 ΕΞ 2011 – Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/ΕΞ/2010 – 0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄), όπως ισχύει

Ο Υπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3888/2010, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 175 Α΄/30 Σεπτεμβρίου 2010) και ιδιαίτερα της παρ. 7 με την οποία παρέχεται  εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, μπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα της παραγράφου 1, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 μετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και

δ) τις προϋποθέσεις χορήγησης και διάρκειας ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 18 ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) καθώς και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ 1223/ /24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄/1999), όπως ισχύει σήμερα.

4. Το γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες επιθυμούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αλλά αδυνατούν να καταβάλουν αναδρομικά τις δόσεις από 29.10.2010.

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα επιδιώκεται η άμεση αύξηση των εσόδων.

Αποφασίζουμε

1. Η παράγραφος 6 α) της 1130277/ΕΞ/2010-0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄) όπως τέθηκε και ισχύει, μετά την παράγραφο 1 της 1164257/ΕΞ/0016/30.11.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1978, τ. Β΄/21.12.2010), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) εφόσον ζητήσουν να υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων των περιπτώσεων β έως και στ  των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 3888/2010, πρέπει να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις επιβαρυμένες με προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα, των οποίων ο αριθμός θα είναι ίσος ή μικρότερος με τις εναπομείνασες δόσεις της ρύθμισης του ν. 3888/2010 κατά την ημερομηνία της υπαγωγής τους, λαμβανομένων υπόψη και των ελαχίστων ποσών με βάση τις διατάξεις. Η χορήγηση έκπτωσης επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται σύμφωνα με τις δόσεις του ως άνω προγράμματος ρύθμισης που θα επιλεγεί»

2. Η παράγραφος 10 της 1130277/ΕΞ/2010-0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ. Β΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 ν. 3888/2010 και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/90, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μηνιαίας ισχύς, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8, της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄/1999), όπως ισχύει.».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.