Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1131253– Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011 00:00

Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 – Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Υπουργείο Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α' 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (A' 180).

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε, από 1η Οκτωβρίου 2011, τη λειτουργία των παρακάτω Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

Αρκαδίας (άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988)

Τροπαίων

Δημητσάνας

Αχαΐας (άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988)

Ακράτας

Αιγίου

Κλειτορίας

Καλαβρύτων

Ηλείας (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988)

Ανδρίτσαινας

Κρεστένων

Ηρακλείου (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988)

Καστελιού Πεδιάδος

Αρκαλοχωρίου

Λακωνίας (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 3 του ΠΔ 414/1991-Α152)

Αρεόπολης

Γυθείου

Κροκεών

Σκάλας

Λέσβου (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988)

Μυθήμνης

Καλλονής

Μεσσηνίας (άρθρο 308 του

Φιλιατρών

Κυπαρισσίας

ΠΔ 551/1988 και άρθρο 4 του ΠΔ 466/1990- Α' 179)

Γαργαλιάνων

Κυπαρισσίας

Πρέβεζας (άρθρο 348 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 63/2006-Α'71)

Πάργας

Φαναρίου

2. Αναστέλλουμε, από 1η Νοεμβρίου 2011, τη λειτουργία των παρακάτω Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 2 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

Αιτωλοακαρνανίας (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988)

Αστακού

Αγρινίου

Θέρμου

Αγρινίου

Ηλείας (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 339/1997-Α179)

Βάρδας

Λεχαινών

Ηρακλείου (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988)

Τυμπακίου

Μοιρών

Κεφαλληνίας (άρθρο 220 του ΠΔ 551/1988)

Ληξουρίου

Αργοστολίου

Κοζάνης (άρθρο 236 του ΠΔ 551/1988

Σιάτιστας

Νεάπολης Βοΐου

Κορινθίας (άρθρο 244 του ΠΔ 551/1988)

Δερβενίου

Ξυλοκάστρου

Λακωνίας (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988)

Νεάπολης Βοιών

Μολάων

Λασιθίου (άρθρο 276 του ΠΔ 551/1988)

Νεάπολης

Αγίου Νικολάου

Λέσβου (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988)

Πλωμαρίου

Μυτιλήνης

Σάμου (άρθρο 372 του ΠΔ 551/1988)

Καρλοβασίου

Σάμου

3. Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

4. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής και σε παρένθεση αναφέρεται η Δ.Ο.Υ. υποδοχής και οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες συγχωνεύτηκαν με αυτή.