Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1146045 - Ενστάσεις των υπόχρεων κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 και σχέδιο έκθεσης απόψεων επί ασκηθείσας προσφυγής.
Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2011 11:48

 

1146045 - Ενστάσεις των υπόχρεων κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 και σχέδιο έκθεσης απόψεων επί ασκηθείσας προσφυγής.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος ν. 3986/2011, ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού, μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού.

2. Σύμφωνα με την περιπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ‘η υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

3. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΦΕ (ν. 2238/94), το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος, μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο με κάθε αποδεικτικό μέσο, ενώπιον του Προϊσταμένου της Δ. Ο. Υ. ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οποιοδήποτε άλλο αίτημα που τυχόν κατατίθεται από υπόχρεο στη Δ. Ο. Υ όπως ένσταση, δήλωση επιφύλαξης, ακύρωση, διαγραφή, δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

5. Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας στέλνουμε σχέδιο με τις απόψεις της υπηρεσίας μας, έναντι των υποβαλλόμενων δηλώσεων με επιφύλαξη.