Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1211 – Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ.16, άρθ. 8, Ν. 1882/1990 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης στη συνέχεια της υποδομής του Ο.Π.Σ. TaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 00:00

1211 – Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ.16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε.

Με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών του Γ΄ τριμήνου 2018, λόγω βλάβης της υποδομής του Ο.Π.Σ. TaxisNet στις 20, 21 και 22.10.2018, με συνέπεια την αδυναμία υποβολής των ως άνω καταστάσεων, σας γνωρίζουμε ότι δεν επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, εφόσον οι καταστάσεις αυτές υποβληθούν έως 30.11.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί ανωτέρας βίας ( Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄45) και στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.