Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
4576 – Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α΄ 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού ...
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 00:00

4576 – Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α΄ 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 149) και άλλες διατάξεις. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 29 Ιουνίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 115 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του προσφυγικού σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.».

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 2.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24 Ιουλίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 135 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

 1. Συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασμός του Υπουργείου Οικονομικών για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημόσιου λογιστικού, κρατικών προμηθειών, δημόσιων επενδύσεων, ανάθεσης μελετών, σύναψης συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
 2. Οι πόροι του λογαριασμού προέρχονται από ποσά που κατατίθενται σε αυτόν από: α) τον Κρατικό Προϋπολογισμό, β) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γ) εισφορές φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλοδαπών κρατών, διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών. Στο λογαριασμό θα μεταφέρονται επίσης ποσά που κατατίθενται στις τράπεζες για τον ίδιο σκοπό.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με όμοια απόφαση ορίζεται το ύψος της εισφοράς του Κρατικού Προϋπολογισμού στο λογαριασμό.

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 3.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 26 Ιουλίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 138 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

 1. Προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ανά επιχείρηση. Ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται στις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
 2. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στο σύζυγο θανόντος εξαιτίας πυρκαγιάς της παραγράφου 1 ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση των επιδομάτων του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων και να αναπροσαρμόζεται το ύψος του επιδόματος.

Άρθρο 2

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

 1. Χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο.
 2. Για την καταβολή του επιδόματος της προηγούμενης παραγράφου, ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

γ) Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, τέκνα, προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% (εξήντα επτά τις εκατό), ανεξαρτήτως ηλικίας.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται ο φορέας καταβολής, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

 1. Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
 2. Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
 3. Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για την καταβολή φόρου εισοδήματος

 1. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, καθώς και φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των ανωτέρω Δ.Ο.Υ. γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.
 2. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Έκπτωση χρηματικών ποσών για τη στήριξη πυροπλήκτων

Χρηματικά ποσά που κατατίθενται σε λογαριασμούς που ανοίγονται από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη στήριξη των πυρόπληκτων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 και μέχρι ποσού που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) των ακαθαρίστων εσόδων αυτής, εφόσον αναγράφεται στο καταθετήριο ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης.

Άρθρο 6

Φορολογικές ρυθμίσεις για πυρόπληκτους

 1. Για τους φορολογούμενους που, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.
 2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται έως και την 23η Ιανουαρίου 2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή σε Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 23.7.2018 έως και 23.1.2019. Έως την ίδια ημερομηνία, για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αναστέλλεται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η Ιουλίου 2018 οφειλών των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 αίρονται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.
 4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παραγράφου 3 από 23.7.2018 έως και 23.1.2019 επιστρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την καταβολή τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 1. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

 1. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.».
 2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/ 2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα:

«5. Οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου φορολογικού έτους και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό.».

 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 1.1.2018.

Άρθρο 8

Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς

 1. Στην περίπτωση β΄ της ενότητας Β΄ του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), προστίθεται υποπερίπτωση βγ΄ ως εξής:

«βγ) οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων ή οποιωνδήποτε παροχών από ανώνυμους και μη δωρητές, οι οποίες πραγματοποιούνται για την ανακούφιση πληγέντων από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα μέσα σε μία τριετία από την κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.».

 1. Το παρόν άρθρο ισχύει από τις 23.7.2018.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ

 1. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών.».

 1. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.».

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα.».

Άρθρο 10

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

 1. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών, ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018 έως τις 31.12.2018. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, θα υποβάλλονται μετά την 1.1.2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους μήνες.

β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων έως τις 31.12.2018.

γ) Ειδικότερα οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 1.1.2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

δ) Δόσεις ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται σε αναστολή καταβάλλονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) εξακολουθούν να ισχύουν.

 1. Στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΕΦΚΑ άμεσα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1, καθώς και στους έμμεσα ασφαλισμένους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 31.12.2018 χωρίς προϋποθέσεις. Η καταβολή των προβλεπομένων παροχών σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και εξόδων κηδείας) θα γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
 2. Συνταξιούχοι, καθώς και όσοι έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν έως τις 30.9.2018 αίτηση συνταξιοδότησης, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1, δύνανται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των πάγιων ρυθμίσεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11

Αναστολή πλειστηριασμών

Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τις 30.9.2019 αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 12

Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών πυροπλήκτων

 1. Στις οικογένειες των προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 καλύπτονται δαπάνες τηλεπικοινωνιακής κάλυψης (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και παροχής διαδικτυακής σύνδεσης) συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ ανά οικογένεια.
 2. Η χρηματική ενίσχυση της παραγράφου 1 θα καλυφθεί από το αδιάθετο αποθεματικό των οικονομικών διαχειρίσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) των ετών 2014 και 2015.
 3. Τα κριτήρια κάλυψης της δαπάνης, η διαδικασία χορήγησής της, το χρονικό διάστημα κατανάλωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Άρθρο 13

Αναστολή είσπραξης διοδίων στους αυτοκινητόδρομους των έργων παραχώρησης εκ των πυρκαγιών της 22ης και 23ης Ιουλίου 2018

Η διέλευση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται η καταβολή και είσπραξη διοδίων από τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Ελευσίνας, πλευρικούς σταθμούς 11294 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 196/27.11.2018 διοδίων κόμβου Ν. Περάμου, Πάχης Μεγάρων και Αγ. Θεοδώρων μέχρι και την 29η Ιουλίου 2018.

Άρθρο 14

Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

 1. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως κυβισμού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.
 2. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και μνημονεύει το λόγο, εκ των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος. Με την αίτηση συνυποβάλλεται μόνο βεβαίωση του οικείου δήμου, από την οποία προκύπτει η μόνιμη κατοικία του αιτούντος σε περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 ή πιστοποιείται ότι, στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πυρκαγιών της παραγράφου 1, ύστερα από διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς για τα κληρονομηθέντα οχήματα.
 3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.
 4. Στα πρόσωπα τα οποία θα προκαλέσουν την οριστική διαγραφή οχήματος βάσει δήλωσης αποδεδειγμένα ψευδών στοιχείων επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το όχημα κατάσχεται, περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων

Στους πληγέντες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 επαναχορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είδη φαρμακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης, καθώς και θεραπευτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που έχουν καταστραφεί, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως αυτών και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου ή δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και των οικείων νομοθετικών διατάξεων.

Άρθρο 16

Μέτρα ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

 1. Τα τέκνα οικογενειών που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018:

α) γίνονται δεκτά κατά προτίμηση, εάν είναι φοιτητές, στις φοιτητικές εστίες και λέσχες,

β) μετεγγράφονται με αίτησή τους, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, στην πλησιέστερη στην οικογενειακή κατοικία τους αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφομένων,

γ) όσοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 ή πρόκειται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έλαβαν και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ύστερα από την προσαύξηση να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να παραταθεί η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 έως τρία (3) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 17

Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 1. Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/ 1994 (Α΄ 218), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και επί συγγενών μέχρι β΄ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου του 2018. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 2. Το δικαίωμα διορισμού της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), συνεπεία των πυρκαγιών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3.α. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, από φορείς του άρθρου 14 της παρ.1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εντός της χωρικής αρμοδιότητας των οποίων εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές της παραγράφου 1, καθώς και σε νομικά πρόσωπα αυτών. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

β. Για τη διενέργεια των αποσπάσεων της περίπτωσης α΄, εκδίδεται πρόσκληση από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην οποία προσδιορίζονται ο αριθμός, οι κατηγορίες και οι κλάδοι/ειδικότητες του προσωπικού που θα αποσπασθεί, τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα, οι υπηρεσίες υποδοχής και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Η πρόσκληση κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο την αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα του. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καταρτίζεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. πίνακας με το προς απόσπαση προσωπικό, ο οποίος υπογράφεται από το Δήμαρχο και αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στον πίνακα αποσπάται με μόνη την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κοινοποιείται στους υπαλλήλους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη διαδικασία.

γ. Στις υπηρεσίες υποδοχής αποσπασμένων υπαλλήλων δυνάμει των εξαιρετικών διατάξεων του παρόντος, μπορούν να συγκαταλέγονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. δ. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο καταβάλλεται από τον φορέα προέλευσης.

Άρθρο 18

Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου

Για το σκοπό της εξυγίανσης και αποκατάστασης του εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου ακινήτου, εντός του οποίου βρίσκεται κτήριο που επλήγη από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, χορηγείται αποζημίωση αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία, ιδίως με διενέργεια αυτοψίας πριν και μετά την αποκατάσταση, το ύψος της συνδρομής ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 19

Μελέτες Αποκατάστασης

Οι μελέτες επισκευής ή, στην περίπτωση ανακατασκευής, οι μελέτες ανέγερσης κτηρίων, καθώς και οι λήψεις δοκιμίων, οι μετρήσεις και οι εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται για την αποκατάσταση κτηρίου πληγέντος από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, διενεργούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αδαπάνως για τους πληγέντες. Για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ορίζονται διπλωματούχοι μηχανικοί, ιδιώτες ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, ύστερα από αίτησή τους. Οι μελέτες εκπονούνται εθελοντικά και αδαπάνως και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής, φορολογικών επιβαρύνσεων και κάθε άλλου είδους αμοιβής απαραίτητης για την έκδοση διοικητικών πράξεων του πληγέντος ακινήτου.

Ειδικά για τους διπλωματούχους μηχανικούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα η απόφαση του παρόντος άρθρου επέχει θέση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Άρθρο 20

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Οικονομικές ενισχύσεις, έξοδα κηδείας, αποζημιώσεις και βοηθήματα που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 ορίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 21

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

 1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, έχουν ως αποστολή, πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση, συγκέντρωση, καταγραφή και αποθήκευση ειδών πρώτης ανάγκης για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Tα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού μπορούν να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες είτε αυτοδυνάμως είτε σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 2. Σε περιπτώσεις εκδήλωσης φυσικών καταστροφών, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να οριστούν με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ως κέντρα συντονισμού διαχείρισης ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα συνεργάζονται με τους πληγέντες Δήμους. Οι περιφέρειες στις οποίες υπάγονται τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής δύνανται να αναλαμβάνουν δαπάνες για τη στήριξη των πληγέντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για κατεπείγουσες περιπτώσεις

Άρθρο 22

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 4.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου τρίτου, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4568/2018 (Α΄178), η από 10 Αυγούστου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 149 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης υλοποίησης των πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης

 1. α) Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195), με την επίβλεψη του ιδίου Τμήματος. Ειδικά οι πράξεις κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 και αφορούν αυθαίρετες περιφράξεις και περιτοιχίσεις που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) δύνανται να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν διαβίβασής τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης του παρόντος εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018.

β) Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ. Για τον σκοπό της χρηματοδότησης του προηγούμενου εδαφίου, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

γ) Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε φορέας που εποπτεύεται από την Κεντρική Διοίκηση, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

2.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

αα) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,

ββ) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289).

Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρείται η διαβίβαση των πράξεων κατεδάφισης που έχουν περιληφθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης και σε επεκτάσεις συμβάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.

β) Η εκτέλεση των πράξεων της περίπτωσης α΄ μπορεί να πραγματοποιείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις πράξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, οι δαπάνες κατεδάφισης δεν καταλογίζονται εις βάρος του υπόχρεου.

3.α) Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον σκοπό του παρόντος άρθρου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατίθεται σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών η υλοποίηση των πράξεων κατεδάφισης που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Άρθρο Δεύτερο

Κοινοποίηση δωρεών μελετών, έργων και υπηρεσιών

Όλες οι μελέτες, τα έργα, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και ο εξοπλισμός ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ που αφορούν σε δράσεις αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018 και εκπονούνται ή διενεργούνται αδαπάνως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, κοινοποιούνται με ευθύνη του αποδεχομένου τη δωρεά φορέα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή εποπτευομένου φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η υποχρέωση αυτή αφορά και σε μελέτες, έργα, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν ήδη εκπονηθεί ή παραχωρηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο Τρίτο

Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8:

«7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.».

Άρθρο Τέταρτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 5.

 1. Στις περιπτώσεις που μία έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική στο θεωρημένο δασικό χάρτη των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και είτε περιλαμβάνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη είτε έχει εξαιρεθεί κατ’ άρθρο 23 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) της ανάρτησης, εκδίδεται βεβαίωση, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών, μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στις Υπηρεσίες Δόμησης ή στο χωρικά αρμόδιο Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης λόγω ανακατασκευής πυρόπληκτου κτίσματος ή για την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε πυρόπληκτα κτίρια, για τα οποία έχουν εκδοθεί διοικητικά έγγραφα χαρακτηρισμού τους, όπως Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνου Ετοιμορρόπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 1. Βεβαίωση μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για τη χρήση της σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, εκδίδεται και για την έκταση που:

α) στο θεωρημένο δασικό χάρτη των ως άνω περιοχών προσδιορίζεται ως μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία της πλησιέστερης, προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφίας και συγχρόνως, ως διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στην παλαιότερη διαθέσιμη αεροφωτογραφία, είτε έχει εξαιρεθεί, κατ’ άρθρο 23 του ν. 3889/2010, της ανάρτησης, είτε περιλαμβάνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη και

β) έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί επί της έκτασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών εκδίδει τη βεβαίωση, με την προσκόμιση θεωρημένου από την Υπηρεσία Δόμησης αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.

 1. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή ο χωρικά αρμόδιος Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών δύνανται να αναζητούν και αυτεπάγγελτα τις βεβαιώσεις των παραγράφων 1 και 2, για κάθε αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας ανέγερσης λόγω ανακατασκευής πυρόπληκτου κτίσματος ή επισκευής, από την οικεία Διεύθυνση Δασών. Για έκταση που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2, η βεβαίωση εκδίδεται εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του πυρόπληκτου κτίσματος.
 2. Οι κατά τόπον αρμόδιοι Δασάρχες απέχουν από την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, για τις εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2, που έχουν εξαιρεθεί κατ’ άρθρο 23 του ν. 3889/2010 της ανάρτησης του δασικού χάρτη.

5.α) Η βεβαίωση για την έκταση που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2, εκδίδεται για την επιφάνεια του περιγράμματος του πυρόπληκτου κτιρίου, όπως αυτό αποτυπώνεται σε τεχνική έκθεση και σχέδιο αποτύπωσης κτιρίου, με αναφορά λίστας συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, που συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην οικεία Διεύθυνση Δασών μαζί με το θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και την τεχνική έκθεση και το σχέδιο αποτύπωσης κτιρίου του ιδιώτη μηχανικού.

β) Αν με νομοθετική ρύθμιση ή λόγω εφαρμογής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου προβλεφθεί μετακίνηση της οικοδομικής γραμμής, δύναται να μετακινηθεί αντιστοίχως το περίγραμμα του πυρόπληκτου κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση επανεκδίδεται επί της επιφάνειας του νέου περιγράμματος. Η υπόλοιπη, ή όλη, η επιφάνεια του παλαιού, πριν τη μετατόπιση, περιγράμματος, εξετάζεται για το χαρακτήρα της μέσω της διαδικασίας της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

 1. Το άρθρο 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) εφαρμόζεται στις εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2 που περιλαμβάνονται στο αναρτημένο τμήμα του θεωρημένου δασικού χάρτη.

Άρθρο 6.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018